Wurth diagnostikos arenginys

Kas yra kolposkopas?

Kolposkopas yra vis paprastesnis diagnostinis prietaisas, naudojamas ginekologiniø tyrimø metu. Tai specializuotas árankis, kuris, dëka aukðtos klasës optinës sistemos ir papildomo bendraaðio apðvietimo derinio, suteikia galimybæ kruopðèiai iðtirti intymias moterø kûno dalis, paþeidþiamà pavojingø ligø. Su kolposkopu galite gauti iki 400 kartø didesná vaizdo padidinimà.

Kolposkopas taip pat naudojamas

Kolposkopas rekomenduojamas kolposkopijai, ty gimdos kaklelio pavirðiaus tyrimui kartu su kanalu, makðties ir vulvos aptikimu, siekiant nustatyti pokyèius, galinèius liudyti ikiklinikiniø gimdos kaklelio vëþio formø. Apskaièiuota, kad kolposkopo diagnozës tikslumas yra nuo 79 iki 97%, palyginti su jo tipu.

Kaip rodo kolposkopinis tyrimas?

Kolposkopija yra neskausmingas tyrimas, atliekamas pacientui ginekologinëje këdëje. Tyrimo pradþioje gydytojas pacientui paskiria specialø laringgoskopà, kuris palengvina gimdos kaklelio makðties dalies vizualizacijà. Pritvirtinus, á makðtá atsidaro spalva su permatomomis sienomis, uþ kurios yra tiriama makðties siena ir gimdos kaklelio dydis panaðiu didinimu, esant dideliam ðviesai. Kolposkopas su fotoaparato pagalba leidþia áraðyti egzaminà ir perþiûrëti já atskirame ekrane, taip pat taupyti ir spausdinti pacientui, taip pat medicininiø áraðø rengimo ir diagnozavimo tikslais.