Viedbueio drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ðou. Renginyje dalyvavo didþiausia þiûrovø dalis, norëjusi pamatyti, kà dizaineriai baigë montavimo sezonu. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Smulkiai sureguliuota paroda buvo sukurta per trumpiausià taðkà ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik ekologiðki ir sunkûs audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo surinkti labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai gatavoje nërimo kolekcijoje. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su tikromis þiedinëmis sankryþomis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè kitai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus þinomos kaip ðeimos namai. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas yra pasirengæs remti ávairius gerus ir tinkamus veiksmus. Jos savininkas pakartotinai atidëjo savo darbus pardavimui, o kai pardavimo vieta net apsilankë vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne stacionariuose parduotuvëse.Vietinë drabuþiø kompanija yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jis dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugeliu geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Dabar ir dabar ðis prekës þenklas turi kolekcijas, sutarus su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos ið tikrøjø gimsta, pripaþástant, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasirengæ individualiai paruoðti nuo individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø greitai susitinka tarp gavëjø ir visame pasaulyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugelio gautø pasitenkinimà ir patvirtina, kad prekës yra tinkamiausia klasë.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai ið Krokuvos