Vidaus saugumo sistemos elementus

Veikianti maðina kelia pavojø jame gyvenanèiam asmeniui ar gyventojui. Dël ðios prieþasties organizacijose bûtina ádiegti saugos komponentus, iðlaikant gamybos pajëgumus. Saugos komponentus ir metodus daugiausia naudoja pramonës ámonës, turinèios uþsienio kapitalà, kad uþtikrintø organizacines ir technologines formas, gamintojø gamintojus ir technologiniø linijø tiekëjus.

Bioxelan

Lenkijoje ðis dokumentas, be kita ko, yra dokumentas Ûkio ministro 2002 m. Spalio 30 d. Nuostata dël minimaliø saugos ir higienos reikalavimø maðinø naudojimo darbe srityje (ástatymø leidinio Nr. 191, 1596 punktas, su pakeitimais. Teisës aktuose ir ástatymuose nustatyta, kad maðina turi bûti aprûpinta keliais avarinio saugojimo priedais, kurie paðalins pavojø arba uþkirs kelià jam iðvengti. Iðimtis - tai maðinos, kuriose saugos jungiklis nesumaþina pavojaus, nes jis nenaudos slëgio, nes elgesio laikotarpis taip pat neuþkerta kelio grësmei. Populiariausi jungikliai yra: jungikliai ir elektromagnetiniai saugos blokai organizacijose ir technologiniai laikai, ribiniai jungikliai su apsauginiu indëliu maisto ir farmacijos pramonëje (didelë energija ir atsparumas didelëms darbo sàlygoms, magnetiniai jungikliai ir koduoti jungikliai, pëdø jungikliai. Apsauginis jungiklis turi bûti montuojamas kraðtutinëje ir lengvai plokðtumoje (liukai arba durelës, turi bûti paþymëtas atpaþástamu tipu (raudona rankena ant geltonos fono, kad maðina bûtø galima sustabdyti kuo greièiau. Maðinos stabdymas turi galimybæ iðvengti nelaimingø atsitikimø, sumaþinti avarijos pasekmes, taip pat iðvengti maðinos sugadinimo, nes tai bloga.