Verslo valdymo apthvalgos

Verslo valdymui reikia daug þiniø ir prasmës. Nesvarbu, kurioje pramonës ðakoje mes dirbame, norime kontroliuoti daugelá kitø procesø. Manoma, kad ne tik gera rinkodaros strategija ir naujø klientø pirkimas, bet ir gamybos valdymas, darbo uþmokestis ir inventorius. Anksèiau ðis modelis buvo retai kompiuterizuotas.

Net jei verslininkas buvo gera programa, jis taip pat apsvarstë keletà kitø galimybiø pagrindø ir tiesiog tikrai neturëjo jokiø gerø reklaminiø árodymø apie medþiagos vietà sandëlyje. Ðiandien ði byla atrodo ðiek tiek kitokia, nes ðiuolaikinë programinë áranga yra ne tik tai, kad mes átraukiame visus, apibrëþtus ranka, todël mes galime valdyti visà ámonæ praktiðkai, nepalikdami kompiuterio stoties.

Pasirodþius, Lenkijos erp sistemos tampa vis ádomesnës. Svarbu tai, kad jie atkreipia ne tik dideles ámones, bet ir maþesnes ar net vieno þmogaus ámones. Kodël verta nusipirkti tokiø programø? Ðiø reþimø privalumas yra ðiek tiek. Net jei atsiþvelgiame á dideles iðlaidas, susijusias su ðiø programø ásigijimu ir naudojimu, lengva pamatyti pelnà, susijusá su daugelio procesø automatizavimu. Mûsø paskirti þmonës suteiks prieigà ne tik prie duomenø bazës, bet ir þmoniø, prijungtø prie modelio, parduodant prekes klientui. Erp stiliuose galite pateikti trumpà informacijos srautà, duomenø bazæ reikia reguliariai atnaujinti. Sveèiai seka inventorizacijà, o automatinës sistemos parodo modelá apie bet kurio produkto trûkumà. Dideliø ámoniø, kurios verèiasi tam tikrø prekiø gamyba arba parduoda prekes, atveju, tokia programinë áranga taip pat gali padëti lengviau rasti daiktus dideliuose sandëliuose. Pakanka, kad produktas bûtø paþymëtas brûkðniniu kodu ir kad ðis kodas bûtø rodomas sistemoje.

Naujosios ERP sistemos palengvina ir palaiko gerà informacijà su klientais. Jø bhaktai pasirodo savo þinomoje duomenø bazëje ir dël to kiekvienas kitas uþsakymas vyksta greièiau ir greièiau. Rankiniame skyriuje mes taip pat turime visà korespondencijà su þmogumi ir jo uþsakymø istorijà. O jei klientas iðreiðkia ðá susitarimà, mes daþnai galime pateikti jam informacijà apie kitus produktus, reklamas ir nuolaidas.