Torunes mados dou

Naujajame ðeðtadienyje buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo patobulinta kuo greièiau ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gebëjimas panaudoti visiðkai ðviesius ir erdvius audinius su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Ðalia jø taip pat buvo nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinës átaka ir iðsiuvinëti bikini. Dël karðtø drabuþiø, dizaineriai siûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po parodos vyko graþus vestuviø kûrinys, kuris buvo pagamintas daugiausia paskutinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota nedaug drabuþiø ið karðèiausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pavadintos namø namu. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà ketino parduoti savo prekes ir kaip pardavimo objektas buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad naujausia kolekcija pasieks verslà geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas turi atidarytà kompiuteriø parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas svarbiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekviename pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugelá geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tuo paèiu metu ðis populiarumas sukelia kolekcijas harmoningai su graþiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos maloniai skiriasi, kad prieð pradedant parduotuvæ, rytà pasirengæ þmonës galëtø tilpti visose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Ðios kompanijos produktus klientai labai vertina daugelá metø, be to, kaip ir kitur. Raðydamas apie jà, neatrodo, kad jame bûtø pasiekta atlygio galia, ir kokià naudà jis daro aukðèiausio lygio klasëje.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Kosmetiniai vienkartiniai drabuþiai