Thmonio intymios aplinkos ligos

Þmonës daþnai skundþiasi negailestingais skausmais lytiniø santykiø metu. Ir tada jis gali labai atgrasyti nuo tolesnio fizinio aktyvumo. Verta atidþiau paþvelgti á tokius trûkumus ir galvoti apie tai, kas tikriausiai yra jos pagrindas. Ir prieþastys gali bûti skirtingos.

Labai daþnai moterø lytiniø santykiø skausmas yra tiesiogiai susijæs su sausos makðties taðku. Daugelis moterø kenèia nuo ðios bûklës. Ir per jà jûs negalite ramiai mëgautis santykiais. Jûs galite visiðkai atsikratyti makðties sausumo. Ið pradþiø verta naudoti specialias lubas. Visada turëtumëte juos gauti vaistinëje, nes tada jie atpaþins jaukià ir silpnà veiklà. Tokius tepalus turite turëti prieð kiekvienà lytá. Dël to sumaþëja trinties pojûtis, kuris sumaþina skausmo jausmà. Be to, taip pat verta èia patalpinti tepalus su prieðgrybeliniu darbu. Visos makðties ligos labai daþnai atsiranda dël virusø ar grybø. Tokiø tepalø dëka galite atstatyti tinkamà florà. Taèiau jei toks poveikis nesukelia norimo poveikio, verta atsiþvelgti á gydytojo makðties sausumo faktà. Seksologas Krokuva pasakys mums, ar tam tikra problema turi fiziologiná ar psichologiná pagrindà. Dël to galësime pradëti teisingà gydymà. Dantø sausumoje gydytojas gali rekomenduoti naudoti makðties làsteles. Jie drëkina ir drëkina. Taèiau naudojant tokius globulius, reikia vengti seksualinio kontakto. Taèiau jei net ir po tokio gydymo problema iðliks, tai gali reikðti, kad jis sukuria psichologiná pagrindà. Seksologas apie tai gali pasakyti. Ir verta rûpintis tinkamesniu santykiu su paprastu partneriu. Jei mes jaustume patogiai ir patogiai lovoje, visa lytis tampa labai patogi ir neskausminga. Verta pratæsti foreplay. Ji yra tai, kas galø gale suteikia mums viskà.

Taèiau, jei toks skausmas pasireiðkia ilgà laikà, tai verta atsikratyti. Dël to lytis gali gyventi labai patogiai, todël visi turime já naudoti. Viskas, kà jums reikia padaryti, tai rûpintis savo intymia padëtimi ir padaryti save visiðkai psichiðkai. Dël to mums santykiai bus tokie malonûs.