Teises akto darbo kodeksas

Reikðmingi skirtumai Europos Sàjungos pabaigoje teisës aktuose, kuriais reglamentuojamas saugumas, ypaè tose srityse, kuriose yra metano ar anglies dulkiø sprogimas, paskatino jas sumaþinti, sukuriant atitinkamà direktyvà. Todël ATEX direktyva buvo sukurta zonø, tiesiogiai veikianèiø sprogimui, kryptimi.

Ðio teisinio teksto þenklas yra prancûzø kalba, kuris tiesiog skamba atmosferojeSprogiø. Svarbus ðio principo uþdavinys buvo svarbiausias metano ar anglies dulkiø sprogimo rizikos pavojingose zonose sumaþinimas. Sutartyje su ðiuo dokumentu dokumentas taip pat plaèiai naudojamas apsaugos sistemoms, taip pat priemonëms, naudojamoms potencialiai sprogioje aplinkoje. Kalbëjimas èia ir apie elektros prietaisus.Kartu su ATEX direktyvos teisinëmis nuostatomis sprogimo pavojus pirmiau minëtose vietose gali bûti susijæs su medþiagø saugojimu, gamyba ir naudojimu, kurie, jei jie sumaiðyti su oru ar kita medþiaga, gali sukelti tariamà sprogimà. Kaip pagrindà, galima paminëti pirmiausia degius skysèius ir jø garus, tokius kaip alkoholiai, eteriai ir benzinai. Be to, galite átraukti degias dujas, tokias kaip butanas, propanas, acetilenas. Kiti pagrindai yra dulkës ir pluoðtai, tokie kaip alavo dulkës, aliuminio dulkës, medþio dulkës ir anglies dulkës.Taèiau nëra jokio bûdo apraðyti viskà pasirinktà dokumente. Todël, studijuojantis Apskritai, ði norminio akto, jis turëtø bûti paminëta, kad ji nustato visas sàlygas ir nori á sistemø ir priemoniø, kuriø buvo imtasi sprogioje aplinkoje srityje. Nors informacijos galima pasiekti ðias medþiagas. Tiesiog neuþmirðkite, kad naujos medþiagos, reglamentuojanèios zonø sprogios metano ir anglies dulkes tipø jokiu gali skirtis nuo patarimus ATEX.Taip pat reikëtø nepamirðti, kad visa pavojingose vietose árengta áranga turi bûti pakankamai paþenklinta CE þenklu, kuris rodo, kad áranga, reikalinga notifikuotojo asmens atitikties vertinimo procedûrai atlikti.

Naujajame sprendime dël direktyvos (jei tai vadinama ATEX informacija, jei prietaisai neatitinka sprogioje erdvëje, rodo, kad valstybë narë gali imtis priemoniø tokiems prietaisams pripaþinti negaliojanèiais.