Salotos 4 ingredientai

Ðvieþios, sultingos salotos yra neatsiejama daugelio mûsø ne tik lenkiðkø patiekalø dalis. Jie gali bûti gabenami praktiðkai ið bet kokiø darþoviø, integruoti su nepaþástamais asmenimis patogiose dalyse ir tinkamai prieskoniais. Nenuostabu, kad mes ne galvojame apie kasdienius antrojo patiekalus be apetitinës salotos, kuri ne tik praturtina tradicinës mësos skoná su bulvëmis, bet ir yra didelë vitamino bomba, reikalinga mûsø kûno kokybei palaikyti.

Dr Farin Man

Naminës salotosParuoðtas salotas galima ásigyti verslo reikalais, estetiðkai dedamas á plastikinius konteinerius ir puikiai prieskoniais. Taèiau ávykus nelaimingam atsitikimui, labai daug skonio savarankiðkai susideda ið ketaus, o visa jø klaida - bûtinybë susmulkinti visas darþoves ant groteliø arba kankinti jø smulkinimà. Taigi bet kuriame namuose reikës elektrinio darþoviø smulkintuvo. Ðis maþas prietaisas, kuriame yra virdulio arba puodo dydis, tinka bet kuriai virtuvei. Jame árengtas patogus konteineris, á kurá mes ádëjome nuluptas darþoves á ðamas, arba galime supjaustyti á trumpesnius fragmentus. Taèiau geros kokybës smulkintuvas turëtø tvarkyti net visà salierà ar burokëlius.

Elektrinis darþoviø trupintuvasToks smulkintuvas yra paskutinis þingsnis, kaip vos per kelias minutes padaryti skanius, aromatinius salotus. Viskas, kà turime padaryti, yra morkø, svogûnø, kopûstø ar kitø darþoviø mëtymas deriniu, kurá mes norëtume, ir ájunkite maðinà, o po keliø minuèiø galime pasirinkti visà smulkiai pjaustytø darþoviø konteinerá. Tada viskas be nuvalykite pirðtø ir nagø ant trintuvës arba ðvarus darþoviø ekstraktas visoje virtuvëje - estetiðkai, lengvai ir, þinoma. Toks smulkintuvas neabejotinai prisidës prie kiekvienos namø ðeimininkës, kuri svajoja, jog jos gyventojai valgo ðvieþià apetità turinèias salotas, kuriø nenorite valyti grûdams darþoviø kasdien su grûdais. Tai prietaisas, kuris kartu sujungia mûsø laikà ir skatina jus valgyti dar daugiau þaliaviniø, ðvieþiai kapotø darþoviø!