Problema su vietiniu kaspersky saugumo sertifikatu

Sprogimo pavojus darbo patalpoje ar kitose vietose yra dalykas, kurio negalima trivializuoti. Statybos ástatymuose reikalaujama daug sprogimo apsaugos tokiose vietose, o to nepadarius, tikriausiai turëtø bûti rimtos tragedijos pagrindas. Vietos, kuriose yra kitokio poveikio sprogimui, yra ávairûs namai ir pramoninës salës. Viskas, ko reikia nelaimës atveju: naudingos degiosios dujos, laikomos didelës talpos balionuose, ugnies ðaltiniai ir daþnai nepakankamas vëdinimas. Visa tai skatina sprogimo galimybæ.

Pirmiau apraðytose patalpose reikia imtis specialiø atsargumo priemoniø. Labai svarbu reguliariai tikrinti organizacijà ir uþdaryti visus trûkumus. Pavyzdþiui, jei naudojami elektriniai pavaros ðepeèiai, tai bus tikras kibirkðtis, deðimtis ar daugiau kartø ilgesnis uþ gerà darbà. Mes taip pat átraukiame iðsamø visø cilindrø ir konteineriø, kuriuose yra degiø alkoholiø ir medþiagø, kontrolæ. Iðsiliejæs cilindras su sprogstamomis dujomis gali labai greitai já uþpildyti vidiniu galu, kad jis prisijungtø prie sprogimo. Nors dujos paprastai turi bûti maiðomos su oru ðaltoje koncentracijoje, kad bûtø galima pasiekti sprogimà, jis neturi bûti nepakankamai ávertintas.

https://hforte.eu/lt/

Kitas apsaugos vaidmuo yra specialiø ðviestuvø ir ðviesos jungikliø prijungimas. Kiekvienas apðvietimo apðvietimas sukelia kibirkðties sàlytá su padidëjusiu srovës suvartojimu, kurá lemia þibinto pradinë jos eksploatavimo dalis. Tai taikoma ir kaitinamosioms lempoms, kai taip pat yra fluorescencinës lempos. Ði kibirkðtis yra pakankama sprogimui pradëti esant degiosioms dujoms. Naudojant specialius sprogimui atsparius ðviestuvus ir jungiklius ði rizika labai sumaþëja, taèiau svarbiausia yra saugus alkoholio ir degiø bei sprogiø medþiagø saugojimas.