Prisiekusio oryory vertejas

Mûsø namai tampa technologiðkai paþangûs. Jau ðiandien pagrindas yra ávairiø darbo vietø valdymas naudojant telefonà. Panaði situacija ámonëse. Pastatant naujà pastatà ar renovuojant senà, pagalvokite apie tai, kaip padidinti jo naudojimo patogumà.

Centriniai dulkiø siurbliai yra labai gera naujovë. Toká patiekalà galime ádëti rûsyje ar garaþe. Taigi rûmuose nebus vertingo buto, o bet koks triukðmas niekam netrukdys. Kûnas bus turtingas visame pastate ar ámonëje. Tuo paèiu metu já galima siurbti daugiau nei vienas þmogus, o tai padidina naðumà. Konsultuokite ið anksto, kuris árenginys atitiks jûsø lûkesèius. Galbût tai padës mums dabartiniame pardavime ir patars tam tikro modelio pasirinkimà. Árengimui geriausia iðsinuomoti specializuotà ámonæ, nes prastai árengtas árenginys gali dezinfekuoti centriná dulkiø siurblá. Tinkamai parinktas dulkiø siurblys bus energijà taupantis ir silpnas. Pamirðkite, kad aplink namà neðiojate sunkø dulkiø siurblá ir ieðkote buto, kad já prijungtumëte.

Vadinamieji protingi namai neseniai ágijo vieðumà. Kas yra jø „þinios“? Pastate sumontuotos sistemos suteikia mums labai greità intervencijà daugelyje árenginiø. Specialus iðmanusis telefonas suteikia prieigà prie tokiø pasiûlymø kaip lango reguliavimas, maitinimo iðjungimas, ðildymo ájungimas arba durø uþdarymo tikrinimas. Pagalvokite, kiek kartø galvojote apie savo namø paleidimà arba prietaiso iðjungimà ar uþdarymo rezultatus. Jûs neturite tokiø rûpesèiø ir patikrinkite juos maþai, o sëkmingai, kai jums bus pateiktas nerimas, iðtaisykite klaidà. Natûrali tokios schemos dalis yra stebëjimas ir visø tipø pavojaus signalai su tendencijos detektoriais, taip pat su þymiai paþangesnëmis saugumo funkcijomis. Mûsø namas, kurá savarankiðkai siunèiate saugumo ámonei ar policijai. Prieð bandydamas apiplëðti toká namà, vagis galvoja du kartus.

Nauja technologija sutaupo daug klimato ir rûpesèiø. Mano koncepcija yra neákainojamas santaupas ir verta investuoti á ðiuolaikines sistemas. Jûs to nesigailësite!