Pekino kopusto salotos greitai

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka ir verèia jà supjaustyti á senas ilgas juosteles. Net ir raugintø kopûstø paruoðimui þiemai reikia pjauti dideles kopûstø lapø dozes - ir kiek tai neámanoma tada su paprastu peiliu, jums nereikia pasakyti visiems, kurie sukûrë paskutiná kartà. Prekybos centrø turtui su buitinëmis parduotuvëmis yra daug prietaisø, kurie labai padeda mums tobulinti tokius paprastai namø ruoðos darbus, kurie daromi viskas namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime nusipirkti jau paruoðtus, jau susmulkintus kopûstus, taèiau daugelis moterø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes, pavyzdþiui, yra sodas, kuriame gaminama ði darþovë. Tokiems þmonëms tikrai reikës kopûstø pjaustytuvo. Niekas negali pakeisti jo namø reikmëms. Taigi, jei mums patinka kopûstø patiekalai, tada mes turëtume bûti linkæ paruoðti toká silosà, kuris suteiks mums ne tik pasitenkinimà jo ágyvendinimu, bet visø pirma skaniu, puikiai prieskoniais daugelio patiekalø ingredientu.

Galø gale siûloma paruoðti konservus, nes tai yra sëklos sëkla, tai reiðkia, kad já reikia supjaustyti á maþesnius gabalus, supjaustyti makaronus ir supjaustyti kopûstus - ði veikla yra fiziðkai sunki naudojant peilá, ir tai leis jums visiðkai nenorëti statyti kopûstø arba gera ir visa vitaminø salotos. Taèiau Lenkijos sveikatai tai nëra labai tinkama! Elektriniø bulviø pjaustytuvø pirkimas á kasà yra maþdaug 2-3 tûkst. Zlotø, taigi gana daug, kai dël maþo namø ûkio poreikiø ir delikateso ámonës ar kolektyvinës mitybos grupës sëkmë yra tokia pati. Be abejo, ji atsidurs þiniomis apie pajamas, gautas parduodant skanias salotas arba senàjà lenkà, pagamintà ið bigoso pagrindø, kurie mëgsta, kad visi, kurie kada nors turëjo galimybæ jà pradëti.