Paprasta atsipalaiduoti sveeiams

Visi norime pakviesti darbuotojus ir elgtis su jais labai sunkiais patiekalais. Deja, apskritai esame perpildyti ir ásipareigojame paruoðti savo brangø maistà ankstesniame momente. Taèiau tai rodo, kad daþnai paprasèiausias sprendimas yra geriausias. Taigi verta apsvarstyti galimybæ sukurti vyrams sûriø lentà.

Sûriø pasirinkimasJei esame tik tokia galimybë, verta pasimëgauti sûriu, pagamintu ið naujø pieno rûðiø: karviø, aviø ir oþkø. Vienintelis sprendimas yra labiau sutvarkyti savo regionus. Jis atpaþins savo darbuotojus ir susipaþins su patiekalais ið vietø, kuriose jie nebuvo daþnai. Dël ðios prieþasties verta daugiau teoriðkai pasiruoðti ir praturtinti malonø skoná kiekvienos ið patiekiamø sûriø istorijoje. Taèiau svarbiausia yra iðsaugoti skoniø tvarkà. Lentoje turëtume atskirti aukðtus ir ðvelnius sûrius. Ðtai kodël ji turi juos tobulinti, iðlaikydama tinkamà susitarimà.iðdëstymasVietoje gaminame sûrá, pradedant nuo ðvelniausiø (geriausia já surengti 12 val., Palaipsniui einant á aukðtesná ir aukðtesná lygá. Dël to gerai þinomi sveèiai jauèia subtilius produktø apetito ir aromato skirtumus.estetikaMes galime pridëti sûriø ant konkreèios specialios lentos, kurià leidþiame kai kuriose parduotuvëse, kuriose siûlomi stalo reikmenys. Tam galime naudoti tvirtà stendà arba medinæ lentà, turint omenyje, kad jà reikia nustatyti, bet ðià funkcijà. Kai kurie sûriai, ypaè tie, kurie pasiekia, yra geresni storesnëse dalelëse. Kiti gali bûti pateikiami grieþinëliais. Èia padës sûrio pjaustytuvai, o tai leis mums supjaustyti sûrá á aukðtus ir patogius gabalus.KitosBe sûrio, mes turëtume aptarnauti sveèius atitinkamais papildymais. Gali bûti rieðutø, alyvuogiø, spanguoliø, varðkës uogienës, razinø ir dþiovintø abrikosø. Visi papildymai yra labai daug, kad bûtø galima susitarti dël specialiø dubenø, kad jie nebûtø sumaiðyti su mûsø sûriu. Mûsø krepðelyje aptarnaujame balta duona (pageidautina traðki bagetë arba krekeriai.Geras vynasTurëtume aptarnauti sûrá ir tinkamà vynà prie sûrio lentos. Populiariausia sistema bus vyno parinkimas ið to paties regiono, kaip ir sûris, kurá mes aptarnaujame.