Oro tardos brethiniai

Oras yra pagrindinis þmogiðkojo gyvenimo aspektas. Ákvëpus á plauèius absorbuojamos ne tik vystymàsi skatinanèios medþiagos, bet ir blogai veikia sveikatà. Þmogus neturi vidinio filtro, kuris yra ðimtu procentø filtruojant ore esanèias priemaiðas, jo organizmo laikotarpis priklauso nuo aplinkos, kurioje jis naudojasi.

Didesnis uþterðtumas matomas miestuose, kuriuos, be kita ko, sukelia daugiau automobiliø gatvëse ir pramoniniø gamyklø skaièius. Mediena ir krûmai klasifikuojami kaip tikri oro valytuvai, uþkertantys kelià natûralios aplinkos blogëjimui. Nuolat tobulinama þmogaus veikla nori naudoti vis paþangesnius sveikatos ir aplinkos apsaugos sprendimus. Tokios veiklos pavyzdá rodo gamyklos, turinèios didelæ jëgà, kartais ádarbindamos ðimtus þmoniø. Problema, pastebima sparèiau veikianèiose parduotuvëse, yra oro tarða, kuri atsiranda gaminiø veikimo metu. Grupëje judantys terðalai neigiamai veikia sveèiø sveikatà ir trukdo tinkamai atlikti pareigas. Viena ið ðios dilemos sistemø yra dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas tose srityse, kur atsiranda didþiulë nereikalingø dulkiø dozë. Tokia komplikacija, be kita ko, yra svarbi dailidþiø dirbtuvëse, kur dulkës ir ðviesios medienos pjuvenos neigiamai veikia ne tik darbuotojus, bet ir priedus, maþindami jø funkcionalumà. Lustai ne tik kelia grësmæ darbuotojø sveikatai ir produktyvumui, bet ir gamyklos saugumui. Jie yra degûs dalykai ir, jei atsiranda kibirkðtys, jie gali uþsidegti. Todël gerai suprojektuota dulkiø surinkimo sistema yra darbdavio, kuris neturi rûpintis gamyklos technine bûkle, apsauga, taip pat didelë darbuotojø atostogø grupë.