Mokeseio kortele ir kasos aparatas

Kiekvienam verslininkui anksèiau ar vëliau teks laikotarpis, per kurá jis turës sumokëti fiskalinæ sumà iki þinomo vardo. Taèiau ðiuo metu yra problema, ar ji ið karto yra pasirengusi ðiam tikslui pasiekti?Na, ne, pirmiausia turite jà ádiegti. Finansø ástaigos diegimas nëra toks sudëtingas, manau, kad po to, kai perskaitysite ðá straipsná, kiekvienas galës já tvarkyti.

Kà jis turëtø pradëti?Pagrindinis etapas yra tiksliai perkant „posnet“ ðilumos kasà. Bûtø teisinga, jei tai darytume maþdaug 3-5 savaites anksèiau, tai suteiks mums tà patá su dabartiniu árenginiu ir jo sugebëjimais. Laikas, kurá mes skiriame mokymui su pinigais ne fiskaliniu bûdu, padës mums daug vëliau imtis veiksmø ir sutaupyti daug nervø, jau nekalbant apie mûsø klientø nervus.Jei mokotës ið uþdarojo kasos aparato, prieð planuojamà kasos automatizavimà turëtumëte praneðti kompetentingai mokesèiø ástaigai.Þinoma, praneðimas yra galingas raðyti ranka.Paraðæ toká pareiðkimà, turëtumëte inicijuoti fiskaliná modulá. Jûs tikriausiai galite tai padaryti anksèiau, bet jûs negalite vëluoti savo paskutinio darbo.Ðià paslaugà atlieka ágaliota kasos tarnyba. Vykdydamas paslaugà, techninës prieþiûros specialistas taip pat uþpildo aptarnavimo knygà, be to, kasos aparatas uþdaromas ðvino antspaudu su paslaugos numeriu.Pradëjæ fiskaliná modulá per 7 dienas, uþpildykite ir pateikite kità medþiagà artimiausioje mokesèiø ástaigoje. Tada yra dokumentas „Praneðimas mokesèiø mokëtojui apie fondo diegimo vietà“. Toká dokumentà nemokamai teikia techninës prieþiûros specialistas. Straipsnyje ávedame visà informacijà apie savo vardà ir apie kasos aparatà - jo serijos numerá, unikalø, nurodome árengimo vietà ir fiskalizacijos bei pareigos datà.Verta galvoti, kad atsakomybë uþ tokio dokumento pateikimà tenka mokesèiø mokëtojui. Taip pat rekomenduojame iðlaikyti gauto dokumento kopijà.Po kasos „fiskalizavimo“ mokesèiø inspekcija iðduoda treèiàjá numerá - registracijos numerá. Mokyklos sumai taikomas skaièius buvo, pavyzdþiui, vandeniui atsparus þymeklis. Be to, jis áraðomas á panaðios srities paslaugø knygà: toks numeris visuomet priimamas pateikiant fiskalinius dokumentus mokesèiø antraðtëje, kartais já galima gauti retai.Mûsø darbas, kurá atliko svetainë, yra labai svarbus. Kiekvieno mokesèiø mokëtojo pareiga yra paremti jà kasoje.