Mokeseio atskaitymo data vat 2014

Galiausiai, ar pradëjote savo ekonominá vaidmená ar iðplësti savo akiratá su daugiau skyriø? Puikiai! Tikriausiai dabar atëjo laikas nusipirkti „posnet“ kasos aparatà, ir jums ádomu, ar galite laukti gràþinimo.Að esu rami ir maþos naujienos. Pirkimo kainos iðskaitymas ið kasos yra leidþiamas tik perkant pirmàjá kasos aparatà. Jûs negalite padëti kitame ar kitame kasoje.

Prieþastys padëtiGalbût pirmiausia apie tai, kà perkate kasoje. Taigi:- galite iðskaièiuoti PVM, kuris yra uþdarytas kasos vertës,- galite suskaièiuoti iðlaidas, susijusias su grynaisiais pinigais, á apmokestinamàsias iðlaidas,- galite atimti 90% grynosios prietaiso kainos, bet ne daugiau kaip 700 PLNGera? Jei turite tokiø premijø, turite atlikti konkreèias sàlygas. Èia jie yra:- kasos aparato pirkimas ir fiskalizavimas turi bûti atliekamas prieð pradedant registruoti kasos aparatà,- per 7 dienas nuo fiskalizacijos suteikimo turite praneðti apie tai, kur kasos aparatas yra ádiegtas finansø ástaigos vadovui,- Jûs turite sugráþti á savo mokesèiø inspekcijos vadovà - informuoti apie jø uþsakymø skaièiø ir butà. Pareiðkimas turi bûti paslëptas prieð áraðà pradedant (ne anksèiau kaip prieð dienà,- pirmieji ir kontrolës patikrinimai turëtø bûti atliekami, \ t- turite sumokëti uþ pinigus ir sumokëti uþ paskutiná mokëjimo dokumentà,- turëtumëte pradëti áraðyti per nustatytà terminà.Kà daryti su sëkme, jei esate mokesèiø mokëtojas, kuris atlieka apmokestinamàjá darbà arba yra ápareigotas registruoti apyvartà naudojantis kasos aparatais? Gràþinimà vietoj atskaitymo galite gauti.Jûs turite:- pradëti áraðymà ne vëliau kaip dabartinæ dienà- pateikti minëtà informuoti apie kasos aparatø vertæ ir naudojimo vietà, \ t- pateikti praneðimà apie kasos árengimo vietà, \ t- sumokëti visà uþ kasos aparatà.

poveikisIr turite kreiptis:- mokesèiø mokëtojo vardas, pavardë ir vardas, \ t- adresø duomenys,- mokesèiø identifikavimo numeris, \ t- mokesèiø mokëtojø, teikianèiø moterø ir kroviniø veþimo paslaugas asmeniniais ir bagaþo taksi, sëkme - þinios apie licencijø skaièiø keliø transportui taksi ir registracijos bei takso, kuriame yra registruotas kasos aparatas, numerá.Gràþinimas yra iki 25-osios mokesèiø mokëtojo paraiðkos dienos.Gràþinimas uþ pirkimo kainos iðskaitymà ið kasos vyksta kaip ir trejø metø laikotarpis nuo áraðymo datos:- nustojate naudotis kasos aparatu, áskaitant kampanijos uþbaigimà,- bus pradëtas likvidavimas, \ t- bus svarstomas bankrotas,- parduoti ámonæ ar namà, o studentas nevykdys sandorio sumos.