Meteorografinis mikroskopas

Ðiuo metu metalurgija yra dalykas, kuris saugo ne tik plastiko formavimo ir ákûrimo procesus, bet ir grupiø tyrimà makro klasëje. Paskutinis taðkas paprastai apima metalografiniø mikroskopø tyrimus.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau tik palyginti neseniai metalurgijoje buvo naudojami kiti mikroskopai. Ðiuolaikiniuose etapuose jie reikalingi knygoje su inþineriniais produktais. Bûtent ðioje srityje metalografiniai mikroskopai yra labai paprasti, kurie, be kitø dalykø, yra skirti metalo dëmiø ieðkojimui ar jø proverþiui. Taigi, yra matavimo metodika, kuri atliekama matuojamiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie vyksta atominës struktûros analizëje ir ðviesos mikroskopuose, kuriems bûdingas maþesnis didinimas. Ðiø prietaisø naudojimuisi atliekami stebëjimai yra ypaè svarbûs, nes dël to mes galime rasti ávairiø rûðiø mikrokrekingø medþiagoje arba jø inicijavimà. Taip pat galima apskaièiuoti fazës dalá, taip pat tiksliai nustatyti atskirus etapus. Dël ðios prieþasties mes taip pat galime nustatyti inkliuzø skaièiø ir tipà, taip pat daugelá kitø svarbiø komponentø ið metalurgijos matymo. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leis tiksliai stebëti medþiagos struktûrà, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime greitai nustatyti medþiagø defektus. Taèiau verta prisiminti, kad ðios árangos tvarkymas yra subtilus. Ðiuo poþiûriu tik kvalifikuoti þmonës turëtø atlikti bandymus.