Metano sprogimas 2014 m

Kasyba Lenkijos regione yra efektyviausia visame pasaulyje ir, nepaisant saugiausiø anglies telkiniø. Saugumas buvo pasiektas naudojant ávairius metodus ir apsaugos priemones, dël kuriø mes ribojame galimybæ uþsidegti arba sprogti metanu.

https://ecuproduct.com/lt/long-strong-veiksmingas-sekso-apie-svajones-sprendimas/Long&Strong Veiksmingas sekso apie svajones sprendimas

Siekiant iðvengti metano sprogimo, sumaþiname uþsidegimo veiksniø, kuriuos galima sumaþinti naudojant atitinkamus prietaisus, buvimà. Kasyklos apaèioje, arba prie sienos, arba prie protëvio, turëtø bûti átraukti srovës tiekimo jungikliai ir sugadinti transportavimo konvejeriai. Tai tik dël paþeistø kabeliø kibirkðties, ar sukuriamas elektros lankas, uþdegimas ir metano sprogimas. Todël ir visuose elektros prietaisuose naudinga speciali apsauga nuo sprogimo. Ði apsauga, ádiegta dabartiniuose árenginiuose ir organizacijose, sumaþina elektros potencialo ásiskverbimà á metano vietà, kad gedimo atveju nebûtø tragedijos. Minø situacijas atliekanèiø elektrikø kalnakasiai yra specialiai parengti sprogimui atsparios ir prieðgaisrinës apsaugos srityje, kad galëèiau saugiai vykdyti savo veiklà sau ir naujiems poþeminiams þmonëms. Kiekvienas elektrikas, kartà per penkerius metus, turi bûti pradëjæs toká mokymà, kuris baigiamas egzaminu, kodël jo mintis bus atnaujinta ir susipaþins su galiojanèiais degimo ir sprogimo árodymø reikalavimais.Apsauga nuo sprogimo ir atsparumas ugniai yra svarbûs veiksniai, dël kuriø kai kurie mano, kad dël to sumaþëja pavojus dël metano.