Medthiokles drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë privalomam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo smulkiau iðsiaiðkinta ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas buvo pagrástas visiðkai graþiais ir subtiliais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Didþiausià áspûdá padarë mûsø þurnalistai, kurie buvo pagaminti ið tampriø, spalvingø maxi sijonø. Be jø, taip pat buvo suþavëti nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël rimtø drabuþiø dizaineriø, siûlomø þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës, sukurtos ypaè paskutinei progai, aukcionas. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, maþiau drabuþiø buvo parduota ið gryniausios kolekcijos. Pajamos, surinktos ið ðio pardavimo, bus pateiktos jûsø vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir sveikos veiklos veiksmus. Jos savininkas pakartotinai atidëjo savo prekes aukcionui, o tada aukciono objektas buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á verslà geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas yra internetinë parduotuvë, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø populiarios, o ne stacionarios ámonës.Ðeimos drabuþiø kompanija yra vienintelë didþiausia drabuþiø gamintoja pasaulyje. Regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, toli nuo visø lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas yra kolekcijos, bendradarbiaujant su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad net prieð parduotuvës pradþià jau rytà pasiruoðæ þmonës yra didelëse eilëse. Ðios kolekcijos iðëjo tà paèià dienà.Dabartinio vardo rezultatai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, be to, jie veikia ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja gautø apdovanojimø galios ir teigia, kad produktai yra aukðèiausios vertës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai