Kompiuterio programa vertimui

Psorilax

21-ajame amþiuje stipriai vystosi ávairiø tipø vertimø paklausa. Tuo paèiu metu neámanoma bûti abejingais tuo, kad programinës árangos vietose ðiuo metu tenka didelis vaidmuo. Kas yra uþdaryta ðiuo terminu?

Kai kurie veiksmai, pritaikantys tam tikrà produktà pagal vietos rinkos poreikius, kurie, be kita ko, uþima programinës árangos vertimas, taigi ir sumanus praneðimø ir programinës árangos dokumentø vertimas á tam tikrà kalbà, taip pat pritaikymas prie paskutinio stiliaus. Taigi jis renka tokius vaidmenis kaip datø formato koregavimas arba raidþiø rûðiavimas abëcëlëje.Profesionaliam programinës árangos lokalizavimui reikalingi IT terminologijos specialistai, programuotojai ir inþinieriai. Kalbø mokëjimas vyksta kartu su þiniomis ir þiniomis, susijusiomis su ERP, SCM, CRM, projektavimo ir darbo palaikymo programomis arba banko programine áranga. Patikima vieta pereina prie galimybiø pasiekti programinæ árangà su uþsienio rinka, tuo paèiu gali bûti labai sëkmingai iðnaudotos visos ámonës sëkmës.Produktø ávedimas á pasaulines rinkas taip pat taikomas produktø internacionalizavimui. Taigi, kas yra kiti ið vietos?Todël internacionalizacija, todël paprasèiausias gaminiø pritaikymas prie potencialiø pirkëjø reikalavimø, neatsiþvelgiant á skirtingas vietines specifikacijas, kai vieta pirmiausia orientuota á konkreèiø rinkø paklausà, vadovaujasi tam tikros vietovës poreikiais. Taigi, ði vieta yra daroma kitaip, negu rinkoje, ir vienà kartà tarptautizuojant konkreèiam produktui. Taèiau abu procesai yra tarpusavyje suderinti ir su dideliais planais pasaulinëms rinkoms, verta apsvarstyti abu.Yra priklausomybë tarp vietos ir internacionalizacijos, á kurià reikëtø atsiþvelgti atliekant ðiuos procesus. Prieð vietà, internacionalizacija turëtø baigtis. Verta galvoti apie tai, nes gerai iðvystyta internacionalizacija þymiai sumaþina laikà, reikalingà lokalizacijai, o tai prailgina laikotarpá, per kurá prekës gali bûti naudojamos rinkai. Be to, gerai vykdoma internacionalizacija tikrai duoda teigiamà produkto ávedimà á tikslines rinkas, nekeliant pavojaus programinei árangai apdoroti iðkart po vietos nustatymo etapo.Patikima programinës árangos lokalizacija gali bûti verslo sëkmës priemonë.