Kompiuterio priklausomybe

Kai kurie þmonës neteisingai mano, kad kitos priklausomybës formos yra susijusios tik su neribotu psichoaktyviø medþiagø vartojimu. Ir milijonams þmoniø, nusilpusi priklausomybë tapo nuolatiniu kompiuterinës platformos naudojimu. Interneto priklausomybæ sudaro kasdieninë „World Wide“ svetainiø narðymas ir ávairûs socialiniai tinklai. Tai sukuria vartotojui ne tik streso palengvinimà (atsiskyrimà nuo kasdienio gyvenimo problemø, bet ir daro neigiamà poveiká jo darbui realioje realybëje.

Ðis reiðkinys vis dar gana naujasDaþnai priklausomybë nuo interneto sukelia psichikos fizinës grupës sutrikimus ir maþina tarpasmeninio bendravimo ir individo ekonominio efektyvumo galimybes. Nepaisant to, kad interneto priklausomybë vis dar yra palyginti naujas reiðkinys Lenkijoje ir vis dar nëra pinigø rimtai tirti ðià ligà, kiekvienas duomenø yra didþiulis ðio pavojingo reiðkinio mastas. Gydant kitø priklausomybiø gydymà, patologinis susirûpinimas su virtualiu pasauliu yra panaðus. Pirmasis þingsnis - áeiti á kompiuteriniø tinklø iðtekliø pernelyg didelæ problemà. Tada ir jûs turite pabandyti apriboti WWW dalies naudojimà.

Kaip pacientai sako?Moderavimas reikalingas visose gyvenimo dalyse. Paskutiniu metu priklausomybë prasideda, kai uþdaromas sveikas protas. Psichologinës pasekmës, trukdanèios laiko proporcijoms, susijusioms su laiko praleidimu interneto svetainëse, yra neverbaliniai ir þodiniai bendravimo sutrikimai ir depresija, kurià sukelia maiðymo su internetu trûkumas. Narkomanai sistemingai pasirenka save ið socialinio gyvenimo. Jø unikali egzistavimo plokðtuma tampa ásivaizduojamu virtualiu pasauliu. Jo nedaþni iðtekliai visiðkai sugeria laikà, kartais trukdo natûraliam poilsiui ir apsaugai. Todël jis yra gana pavojingas narkomanams, nes jis sukuria labilinæ koncentracijà hormonø, gliukozës ir kitø medþiagø, bûtinø sklandþiam organizmo funkcionavimui, pobûdþiu. Interneto priklausomybë priartina þmones prie visø amþiaus grupiø. Todël jis turëtø kontroliuoti, kiek laiko jis praleido statyboje, kad jis negalëtø tapti netoleristais ið paprasto interneto vartotojo.