Komercine bendrove jacek sabnie

Maþesnes prekybos ámones reglamentuoja jø paèiø ástatymai. Todël jose nagrinëjamos ðiek tiek kitokios kompiuterinës programos, nei dideliø maþmeninës prekybos tinklø. Maþesnës parduotuvës sudaro kelis maþesnius asortimentus ið sàraðo, maþesniuose plotuose, ádarbina kelis darbuotojus, o svarbiausia - jie nesmeta bendrø taisykliø vaikðèioti ámonëse, esanèiø ðalia svarbiø tinklø.

Taigi, maþø privaèiø parduotuviø savininkai natûraliai gali pristatyti maþas apyvartos parduotuvës veiklos vertes, kaip árodymà, kad pagal jø nuomonæ jie pristatë reklamas.

„Mini Market“ programa„Mini Market“ programa, skirta vietinëms parduotuvëms, yra puiki galimybë maþoms prekybos ámonëms. Tai leidþia jums gerai valdyti parduotuvæ, apsvarstyti jo sandëlio formà ir sekti visus veiksmus, susijusius su atrankos pokyèiais. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið perkamø prekiø lygá ir ávesti naujus efektus bei antràjá asortimento bûdà. Dël tokiø projektø maþos parduotuvës patys gali pradëti savo lojalumo planus ir nuolaidas nuolatiniams klientams.

privalumaiLabai svarbu galvoti apie kompiuterizavimà, kai diegiate parduotuvæ. Tai sumaþina tokios parduotuvës darbuotojø darbo krûvá, nes dauguma veiksmø vyksta per kelias minutes per kompiuterá. Pavyzdþiui, produkto kainos nustatomos naudojant brûkðninio kodo skaitytuvà, o mokëjimas ávedamas á kompiuterá ir vëliau atsisiunèiamas ið lygmens kompiuterio skenerio dëka. Tai leidþia susilaikyti nuo kainø þymiø prilipimo prie bet kokio produkto, o po to, kai paliesite jà á fiskalinæ sumà, pakelsite kiekvienà atsisakymà. Negalima paslëpti, kad net maþose parduotuvëse toks kompiuterizavimas yra ypaè teigiamas ir uþtikrina patikimà verslo elgesá.