Kolposkopija lsil

Gamyklø ir sandëliø galia gali bûti sprogi. Tokia rizika kyla tada, kai skystis ar kietos medþiagos, kurios sukelia sprogias dujas, susitinka terpëje arba ketina sprogti, jei jos yra maiðomos.

Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

Sprogioje aplinkoje paprastai bûna pernelyg karðta arba yra vadinamasis elektros lankas. Kartais atsiranda sprogimo pavojus, jei butas prisijungia prie kibirkðties.

Specialios gamyklos ir gamybos namai paprastai yra gerai apsaugoti nuo sprogimø, taèiau kartais yra màstymo trûkumas patalpose, pvz., Degalinëse, kur sprogimo rizikà daþnai sukelia ten gyvenantys þmonës - nekvalifikuotos, atsitiktinës, nuleidþianèios cigaretës patalpose, kuriose yra sprogimo pavojus.Speciali sprogimo apsauga turëtø bûti iðplësta ne tik degalinëse, bet ir oro uostuose, nuotekø valymo árenginiuose ir srityse, kuriose susitinka grûdø malûnai. Sprogstamasis pavojus yra ir laivø statyklose, apie kurias ne visi þino.

Minëtos vietos yra átrauktos á ástatymà, kuris iðpleèia specialià sprogimo apsaugà. Tam, kad teisëtai veiktø, savininkai ir þmonës, sprendþiantys tokias vietas, turi árodyti, kad turi tokius paþymëjimus kaip EB standartiniai bandymø sertifikatai ir daug daugiau.

Daugumà sprogimo apsaugà reglamentuojanèiø taisykliø ágyvendina Europos Sàjunga, todël ðie ástatymai natûraliai ágyvendinami mûsø prekëms nuo to laiko, kai mes einame á Bendrijà.Kiekvienas sprogimo rizikà patirianèio árenginio savininkas turi tiksliai parodyti vietos vietà specifikoje, taip pat parodyti galimus situacijø, kai gali ávykti sprogimas, scenarijus.