Kempines oro filtras

Magnetinis filtras ypaè tinka buitiniø ir kitø smulkiø pramoniniø centrinio ðildymo árenginiø, taip pat draugiðko geriamojo vandens apsaugai ir be visø tokiø árenginiø duomenø árenginiø nuo kietø daleliø uþterðimo. Vis daþniau naudojant aukðtos klasës prietaisus ir valdymo bei matavimo átaisus árenginiuose reikia vandens filtravimo, nes jø aiðkus ir efektyvus veikimas priklauso nuo didelio tekanèio vandens grynumo.

https://neoproduct.eu/lt/bioveliss-tabs-veiksmingas-budas-numesti-svori-ir-atsikratyti-per-daug-kilogramu/Bioveliss Tabs Veiksmingas būdas numesti svorį ir atsikratyti per daug kilogramų

Magnetiniai filtrai turi bûti dedami ant vamzdynø taip, kad vandens srauto kryptis bûtø identiðka ant korpuso pritvirtintai rodyklei, o dangtis buvo ant filtro dalies. Filtrus galima nustatyti ant horizontaliø ir vertikaliø vamzdynø. Magnetiniai filtrai yra pagaminti ið korpuso, tinklelio, dangèio, magnetinio ádëklø, tarpikliø ir tvirtinimo detaliø. Filtrø konstrukcija uþtikrina aukðtà vandens filtravimo efektà dël dviejø etapø valymo: techninio ir magnetinio. Magnetinius filtrus galima naudoti privaèiuose centrinio ðildymo árenginiuose, srauto ðildytuvuose, automatinëse skalbimo maðinose, indø plovimo maðinose, vandentiekio sistemose, teikianèiose visus ðildymo ar auðinimo vandens árenginius. Magnetiniø filtrø poveikis, be kita ko, neleidþia sugadinti joje esanèiø árenginiø ir árenginiø, didina ádiegtø magnetizatoriø efektyvumà, maþina eksploatacines iðlaidas, maþina atsparumà vandeniui ar skysèio srautui árenginyje. Magnetiniai filtrai yra privalumø privalumai, nes, jei nenaudojate jokiø sànaudø, jie yra be prieþiûros.Anglijoje yra daugiau nei 20 milijonø individualiø namø, kuriuose dauguma yra centrinio ðildymo sistema, o galas yra moderniø, ekologiðkø technologijø, kurios pagerina ðildymo sistemø veikimà, kûrimo prieðakyje. Per pastaruosius kelerius metus Anglijoje buvo parduota daugiau nei vienas milijonas magnetiniø filtrø.