Kasos aparatas legionowo

Kiekvienas verslininkas, kuris mûsø vardu turi savo kasos aparatus, kasdien kovoja su naujomis problemomis, kurias gali sukelti ðie árenginiai. Kaip ir visos elektroninës árangos, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo defektø ir kartais sugadina. Ne visi verslo savininkai þino, kad kiekviename áraðo áraðymo taðke kasoje turi bûti kitoks prietaisas - tik esant dideliam gedimui.

Atsarginiø kasos aparatø trûkumas parduodant prekes ar pagalbà gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai neleidþia, kad pagrindiniai árenginiai suskaidytø pardavimo áraðus. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti fiskalinio kasos aptarnavimo knygà. Sàraðe pateikiami ne tik prietaiso remonto darbai, bet ir kasos aparato fiskalizavimo duomenys arba keitimasis jos atmintimi. Paslaugø darbe turi bûti áraðytas unikalus numeris, kurá mokesèiø inspekcija paskyrë kasoje, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose ði suma yra paimta, adresà. Visos ðios tarybos galioja mokesèiø patikrinimø atveju. Visi nauji kasos aparato ir jo pokyèiø dalykai atitinka specializuotos tarnybos veiklà, su kuria kiekvienas verslininkas, kuris naudoja kasos aparatus, turëtø sudaryti pasiraðytà sutartá. Dar daugiau - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie bet kokius kasos paslaugø pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turëtø vykti, kad bûtø sukurtas nuolatinis, o sëkmingai uþpildant kasos atmintá, reikia pakeisti kità atmintá, tuo pat metu turint atminties rodmenis. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti - kaip ir jo keitimas, bet ir tik ágaliotas subjektas. Be to, ðis darbas turi bûti atliekamas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Atskaitant fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kità - verslininkui. Ðá protokolà jis privalo saugoti pagal kitus su kasos aparatu susijusius dokumentus - jo trûkumas gali lemti bausmës skyrimà.