Kasos aparatas k10

Gauta ið novitus lupo kasos yra dokumentas, ypaè svarbus vadovui ir pirkëjui. Tai svarbu norint iðduoti tokius pardavimo árodymus.

Deja, kai kurie ið mûsø daugiau dëmesio skiria sàskaitoms, kurios atvejais, kai galime tikëtis rimtø pasekmiø. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais atvejais jie gali bûti naudingi?

Verslininkø sëkmei pasiûlymas yra gana paprastas. Jie turëtø saugoti savo áplaukø kopijas 5 metus - jei iþdo pavadinimà audituoja. Kodël dokumentas klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas galios atvejais gali sukelti didþiulæ reikðmæ. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma taikoma dabartinëms situacijoms, kai reikalaujama reklamuoti ásigytas prekes arba suteikti jai galimybæ gauti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys parodyti reklamuojamo sandorio gavimo patvirtinimà. Kokius terminus turëtume turëti tuo metu, kai kvitas turëtø dalyvauti pateikiant skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su ja susijusias problemas iki 3 dienø. Daug ilgiau turëtume saugoti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas numato 24 mënesius priimti sprendimus ir pateikti skundà. Þinoma, ðiuo metu, nes mes negalime gauti kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnis reklamuojamø prekiø skaièius, tuo daugiau nuostoliø, susijusiø su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Taigi prisiminkime, kà pardavëjas turi mums pateikti perkant. Leiskite taip pat laikyti dokumentus patenkinamai. Mes galime sukurti vokus, kuriuose renkame kvitus chronologiniu laiku, mes galime paskirti specialø langelá ðiai krypèiai. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis atliktus dalykus, bûtø dëvëtas tol, kol jis gali bûti skundo pateikimo pagrindas.