Kasos aparatai

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, ápareigotas uþregistruoti medþiagø ir paslaugø pardavimus kasos aparatu, gerai þino paskutiná, taip pat iðsamias sàlygas, susijusias su turtu, taip pat aptariamø prietaisø aptarnavimà. Geras gërimas ið tokiø sàlygø yra bûtinas periodiniam kasos techniniam patikrinimui atlikti. Kà ji gauna ir kada ji turëtø bûti vykdoma? Kas yra mokesèiø kasos aparatas ir techninë apþvalga? Apie tai þr.

Kartu su PVM ástatymu kasos aparatai turi bûti periodiðkai tikrinami. Po ðios datos ðis laikas buvo pratæstas. Tokià perþiûrà kuria geras aptarnavimas. Iki 2008 m. Gruodþio 1 d. Kasos aparatø techniniai patikrinimai perëjo á metiná terminà. Dabartiniø teisës aktø atveju kasos aparatai turëtø bûti privalomai suderinti su technine perþiûra kas dvejus metus nuo fiskalizavimo ar paskutinës perþiûros. Sëkmingai, jei mokesèiø mokëtojas nesilaiko tokio pareiðkimo, jam gali bûti taikomos sankcijos. Tai apima, pavyzdþiui, baudà mokesèiø mokëtojui uþ fiskalinius nusikaltimus, nes kasos aparato neperleidimo periodinei perþiûrai kokybë laikoma netinkamu knygos laikymu. Toks pateisinimas kyla ið Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies.Atrodo, kad klausimas yra toks, kurio rankose minëta tokia perþiûra? Þinoma, þiûrint atostogas ðiuo metu priklauso mokesèiø mokëtojui, o ne svetainei. Novito delio kasos aparato savininkas, susijungus perþiûros laikotarpiui, turëtø apie tai praneðti tarnybai. Kasos tarnyba kartu su § 31 para. 4 ástatymai dël kasos aparatø turëtø atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà per 5 dienas nuo praneðimo.Mokesèiø mokëtojas taip pat turëtø pagalvoti apie tai, kad nesilaikant privalomojo kasos patikrinimo termino, reikia gràþinti mokesèiø lengvatas ið jos pirkimo ástaigos. Mokesèiø mokëtojams taikomos tokios nuobaudos, kurios per trejus metus nuo prekiø / paslaugø pardavimo áraðymo pradþios kompetentingai tarnybai laiku nepasiekëme techninës tarnybos.Apibendrinant, verta priminti, kad tik vartotojas yra atsakingas uþ perþiûros datos laikymàsi.