Kasos aparatai ir terminalas

Pagal Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarká dël kasos aparatø, kai kuriø paslaugø teikëjø dilema - ar geresnis pasirinkimas jø darbui yra kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Iki ðiol daugelis mokesèiø mokëtojø, vykdanèiø ekonominæ kampanijà fiziniø asmenø manymu, buvo iðspræsti ið paskutinio ásipareigojimo.

Jis dirbo kaip automobiliø mechanikai, gydytojai, teisininkai, kirpëjai, kosmetologai, vulkanizatoriai ir moterys, teikianèios maitinimo paslaugas. Ribinë vertë, atsirandanti ið pareigos registruoti elektroninæ apyvartà, vis dar yra 20 000. Pasak ministro, naujasis reglamentas leis apriboti realios apyvartos slëpimà ir taip sumaþinti pilkàjà zonà.Kasos aparatas yra padalintas ið spausdintuvo tuo, kad ðis numeris yra visiðkai nepriklausomas árenginys, kurá aptarnauja tik pardavëjas ir kuris yra skirtas bet kokio tipo verslo ar aptarnavimo darbams atlikti. Jo pagrindas (PLU laikomas viduje. Todël árankis yra tinkamai skirtas paslaugø teikëjams, taip pat ir lengvoms bei maþoms parduotuvëms. Jis vis dar gali sëdëti sudëtingose komercinëse patalpose ir yra labiau rekomenduojamas sistemos kasos aparatas, kuris veikia nepriklausomai arba yra pardavimo sistemos knyga. Kasos aparatø privalumai taip pat yra maþos ásigijimo iðlaidos, didelis modeliø pasirinkimas, pvz., Neðiojamieji. Trûkumai yra tai, kad nëra prieigos prie saugojimo lygiø tiesiai ið prietaiso, nëra galimybës naudoti sudëtingas nuolaidø sistemas ir iðraðyti PVM sàskaitas faktûras.„Novitus bono e fiskalinis spausdintuvas“ negali dirbti savarankiðkai, jis turi bûti prijungtas prie kompiuterio, todël jei ketiname tai padaryti, prisiminkime apie tai. Jà palaiko bet kuri kompiuterio programa, kuri jà naudoja, naudodama RS-232 arba USB sàsajà. Spausdintuvai visø pirma skirti dideliems maþmeninës prekybos tinklams, turintiems didelæ prekiø duomenø bazæ (net deðimtys tûkstanèiø produktø. Kiti ðiø matomø prietaisø trûkumai yra galimybë iðraðyti PVM sàskaitas faktûras ir vëliau áþvelgti sandëlio lygá, o funkcijos apima platø pirkimo kainà ir reikalingà kompiuterinæ knygà.