Kalbo studijos taryboms

Jauni sveèiai su kalbiniu entuziazmu daþnai renkasi kalbos kursus su kalbos profiliu. Ið labiausiai paplitusiø, pvz., Vokieèiø studijos, anglø kalbos studijos ir romënø studijos, á originalesnius, pvz., Sinologijà ar indologijà. Atlikus ðiuos tipus, gamyba yra skirtinga. Daugiausia darbo vietø bus þmonës, kurie pirmieji iðverèia dokumentus su uþsienio investuotojais.

Lenkijos ekonomika gerokai auga, o naujos ámonës ið naujø ðaliø investuoja á vidaus rinkà. Dël ðios prieþasties tai yra didelis poreikis þmonëms, kurie laisvai kalba uþsienio kalbomis. Na, norint pradëti derybas su uþsienieèiais, vertëjams reikalingi tiek preliminarios derybos, tiek ir vëlesnis sandorá ápareigojanèiø dokumentø vertimas.

Ðiandien anglø kalba yra populiariausia kalba Europoje. Dauguma jaunø merginø vystosi moksle, bent jau komunikacinëje. Galø gale, verslo srityje situacija atrodo kitokia. Dauguma investuotojø yra ið Vokietijos, Rusijos, Kinijos ir Japonijos, todël specialistai, kurie þino savo nacionalines kalbas, yra labai naudingi. Ypaè rusai patiria renesansà. Tik prieð kelerius metus rusø stilius buvo neigiamai susietas su komunistiniais laikotarpiais, todël visi buvo ávertinti mokykloje. Ðiuo metu jaunimas vertina savo potencialà, jie labai nori pasirinkti studijø sritis, uþtikrinanèias jos pripaþinimà. Iðkart po jo, yra kinø kalba, taip pat pageidautina, kad sunkiau iðmokti, o jos ambicingiausi studentai jà apibrëþia.

Ðiais laikais akcijø rinka nëra labai draugiðka aplinka jaunai moteriai. Norint rasti darbà, atitinkantá jûsø pasirengimà ir ágûdþius, nepakanka baigti pirmàjà geresnæ kolegijà. Tinkamas kelias yra pagrindinis aspektas. Filologija kartoja save kaip draugiðkà sprendimà.