Kaip padeti kovoti su depresija

Depresija turi didþiulá poveiká vietinei fizinei ir psichinei bûklei. Per já mes jauèiasi vangûs ir nuliûdæ, tuo paèiu metu turëdami dideliø miego problemø, mes negalime susikoncentruoti, prarandame savo interesus. Be to, gali kilti problemø dël variklio koordinavimo, galvos ir nugaros skausmo bei kitø somatiniø ligø, kurios yra labai didelës. Tai nekelia abejoniø dël to, kad neapdorota depresija daro didelæ átakà tolesnei sveikatai ir net gyvybei, o geriau, kai stebimi pirmieji depresijos simptomai, praneða psichiatrui ir pradeda reikiamà gydymà. Terapeuto, kuris turëtø pagerinti savo psicho-fizinæ bûsenà ir gydyti depresijà, laikotarpis gali bûti nuo keliø mënesiø iki net keleriø metø. Tai priklauso nuo valstybës, kurioje mes kreipëmës á specialisto, narkotikø ásisavinimo ir sistemos, kurioje jie veikia, ir jø norà iðspræsti ðià ligà ir pradëti naujà, geresná gyvenimà. Kitaip tariant, ne tik psichotropiniai vaistai turi artimos depresijos idëjà. Mes galime kovoti su ja.Þinoma, tai yra labai sudëtinga, atsiþvelgiant á tai, kad mes nejauèiame jokio pasitenkinimo ið praktiðkai bet kurios gyvenimo srities, mes nenorime imtis jokio darbo, o mûsø bendra gerovë yra gana toli nuo idealios. Nors gydant depresijà, ið tikrøjø jie neturi dideliø, aukðtø tikslø, bet prieðais juos ir, svarbiausia, nedideliø veiklø, kuriø sëkmingas uþbaigimas þymiai padidins mûsø vaiko gyvenimà, ávykdymas. Akivaizdu, kad bûdami stiprioje depresijoje, mes susiduriame su sunkumais matydami viskà, kas ne, bet gali atsitikti su mumis, bet kà dar galime padaryti. Todël svarbu pradëti maþà gestà, pvz., Apsupti þmoniø, kurie jauèiasi labai daug. Tai neapibûdina tokio pasirinkimo pirmos dienos, kai vyksta sveika, turtinga girtas ðalis. Jums tereikia trumpo susitikimo su jûsø asmeniu, partneriu ir ðeimos nariu. Stenkitës suteikti sau maþai malonumø, kurie pasirodo esà silpni jaunø moterø - ar jums patinka gyvûnai? Pirkite, jei ámanoma, katæ, ðuná ar þiurkënà. Ar trûksta saldumynø? Ðokoladas neabejotinai pagerins jûsø pjaustymà (ir tikrai padidins endorfinø kieká proto, kuris moka uþ laimæ.Taip bûtø taip pat ir tuo atveju, jei dienos judëjimo metu rûpinatës reguliariais pasivaikðèiojimais ir net fiziniais pratimais. Puikus poþiûris bus á sodà ir bent 10 minuèiø treniruotës, kuri papildomai padidins adrenalino lygá ir paþadins mieguistà protà. Pabandykite prisiminti veiklà, kurià galëjote palaipsniui sugráþti á juos. Þinoma, niekas nereikalauja, kad jûs paimtumëte maratonà arba tiesiog fotografuotumëte, kad laimëtø „Word Press Photo“ konkursà. Nenaudokite aukðtø tikslø, parodø nedideliems dalykams, pvz., Ádomios knygos skaitymui ar ðalikai. Taip pat nepalikite, kad nesate vienodi. Þmonës, kurie nori bûti jûsø sveikatai ir artimi nuo ligos, supa jus. Bet niekas neskaitys tavo proto, todël nereikia tikëtis, kad þmogus, kurio nepasitikëjote negalavimais, þinos apie juos. Suþinokite, kaip pasikalbëti su patikimais þmonëmis ir pasimëgauti. Depresija su savo jëgomis tikriausiai yra sunku. Taèiau tikëjimas farmakologijos poþiûriu yra toks pat blogas. Kokia realybë reikalinga visiðkai iðgydyti depresijos simptomus, taèiau visas procesas veiks lengvai ir gerai, kai asmuo nusprendþia, kad nori gerai.