Kabelio ekrano atheminimas

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis yra sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà dël elektrostatinës kibirkðties. Jis daþniausiai naudojamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimui ir perdirbimui.

Elektrostatinis áþeminimas gali turëti naujà formà. Lengviausius ir maþiausiai sudëtingus modelius galima laikyti nuo áþeminimo gnybto taip pat ið kabelio. Paþangesnë ir technologiðkai paþangesnë yra valstybës kontroliuojama áþeminimo bûklës stebësena, kurios dëka galima tiekti ar transportuoti gaminá, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.

Daþniausiai elektrostatiniai áþeminimo darbai atliekami pakraunant ar iðkraunant geleþinkelio cisternas, keliø cisternas, statines, vadinamàsias. dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant skirtingo turinio talpyklas (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulëmis, skysèiais, gali bûti sukurta pavojinga elektrostatinë apkrova. Jø susidarymo ðaltinis yra tikrai maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektrinius krûvius sukuria kontaktai arba atskiros dalelës. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Esant natûraliam ir staigiam sujungimui su áþeminimo ar ákrovimo objektu, gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus atviras kibirkðtinei situacijai.Nesugebëjimas rûpintis kibirkðèiø iðleidimu gali uþsidegti dujø ir oro miðiniu, o tai reiðkia sprogimà ar didelá sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.