Jonosferos kontroles sistemos ratas

Kai kurios darbo sàlygos gali bûti labai originali pavojingø sprogimø rizika, kuri yra tikimybë ne tik þmoniø iðgyvenimui, bet ir unikali ir pavojinga grësmë jo natûraliai vietai. Siekdama sumaþinti pavojingø protrûkiø rizikà, Europos Sàjunga ádiegë specialià direktyvà „Atex“, kurios uþduotys galioja nuo 2003 m. Birþelio mën.

Atex (Atmosphere Ecplosible ið tikrøjø yra dvi ypaè svarbios direktyvos, susijusios su apsauga nuo sprogimo. Pirmasis ið paskutiniø patarimø yra 94/9 / EC - ATEX 100a, kuri yra speciali informacija, susijusi su visais ávairaus valdymo, reguliavimo ir saugos árangos naudojimo reikalavimais. Ði taisyklë taip pat taikoma visiems árenginiams ir naujoviðkoms apsaugos sistemoms, kurios yra apibrëþtos þaisti sprogimo zonose.

1999/92 / EB - ATEX 137, antroji direktyva, kuri yra labai svarbi paèiø darbuotojø atþvilgiu ir kuriems kasdien reikia atlikti savo vaidmená paveiktame rajone. Ðios taisyklës taisyklës yra konkreèios sumos, susijusios su visø nukentëjusios zonos þmoniø saugos ir sveikatos apsauga.

Savo rinkoje, kasdien, ámonës, siûlanèios profesionalø ATEX mokymà, yra þmonës, kuriems reikia daugiau suþinoti apie visas prieðgaisrinës apsaugos direktyvas, kurios gali uþsiregistruoti visapusiðkam mokymui. Tokie kursai yra puikus sprendimas ir net bûtinybë þmonëms, kurie kasdien dirba pavojingose vietovëse. Atliekamas ATEX mokymas ir PN-EN 60079-17 standarto rekomendacija, susijusi su kompetencijos reikalavimais visai komandai Ex srityje. Taip pat reikëtø paminëti, kad ATEX mokymai niekada negali pakeisti pirmosios pagalbos kursø, kurie turëtø bûti organizuojami atskirai. Verta ieðkoti tokiø mokymo kompanijø, kurios per savo pasiûlymà siûlo ne tik ATEX mokymus, bet ir vystosi nuo pirmosios pagalbos.

ATEX direktyvø laikymasis yra neátikëtinai didelis ir turi daug privalumø. Visø pirma, paskutinëje formoje mes uþtikriname aukðtà saugumà paprastoje tarnyboje, o svarbiausia, kad mes laikomës taikytinos teisës nuostatø, dël kuriø mes nepaþeidþiame þinomo prekës þenklo nereikalingø finansiniø nuobaudø. Ðios direktyvos taip pat padës sumaþinti ekonominius nuostolius, susijusius su galimomis mûsø prietaisø grësmëmis ir gedimais. Ðios informacijos ávedimas yra daugiau nei puikus bûdas þmonëms, kuriems reikia glaudþiai bendradarbiauti su sveikatos ir saugos tarnybomis ir moterimis, kurios yra uþ jas atsakingos.