It ir telekomunikacijo sistemos

Bet kuri ámonë, norinti paklausti apie mûsø þmoniø vystymàsi, turi ágyti mokymà. Todël labai svarbu, kai prekës þenkle naudojama nauja technika. Ðiuo metu në vienas prekës þenklas negali daryti be specializuotø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leidþia jiems visà laikà naudotis savo duomenimis.

Ðiandien „Erp“ sistemos naudojamos beveik visose srityse. Ðie metodai yra daug privalumø. Jø pasirinkimas plaèiai naudojamas turëtø bûti tinkamai apmokytas personalas. „Erp“ mokymai teikiami tik toms ámonëms, kurios naudojasi arba jau ágyvendino ðio modelio sprendimus. Yra daug tokiø kursø rinkoje. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo ir pramonës, kurioje rekomenduojama ERP sistema, atsakomybës. Kursai taip pat skirti IT personalui, dirbantiems kompanijoje, verslo klientams, naudojantiems planà, ir darbuotojams, neturintiems prieigos prie kasdieninës árangos su naujausia programine áranga, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojais, taèiau jie naudojasi kai kuriomis savo vertybëmis. Atsiþvelgiant á darbuotojo darbà, pratimo intensyvumas atrodys kitaip. Ir todël IT darbuotojas gaus informacijà apie serverio administravimà, apie kurià programinæ árangà bus paleista, duomenø bazës kûrimà ar viso kûno saugumo siûlymà, ypatingà dëmesá skiriant duomenø atsarginëms kopijoms kurti. Verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið informacijos perdavimo ir analizës skyriaus. Funkcinis mokymas bus sutelktas á pagrindinius dalykus, tokius kaip visi susipaþinæ su katalogu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investavimas á ERP sprendimà yra susijæs su didelëmis sànaudomis. Todël, norint ið viso naudoti neribotà ðio stiliaus pasiûlymà, turëtumëte bûti gerø darbuotojø komanda. Verta paþymëti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës poreikiams.