In vitro silezija

In vitro apvaisinimas yra susijæs su kiauðialàstës ir spermos prijungimu uþ moters kûno. Jie gali naudoti garus in vitro gydymui, nesvarbu, ar jie susituokæ, ar praleidþia neformaliai.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo bazës,2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. kitø pagalbinio reprodukcijos metodø nesëkmë, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Viena ið geriausiø nevaisingumo klinikø Lenkijoje yra Krokuvos klinika in vitro.Gydymo eiga suskirstyta á styginiø momentus.Pirmasis vizitas yra atviras abiem partneriams, turi bûti paruoðti visi medicininiai nevaisingumo gydymo dokumentai. Vizito metu atliekamas medicininis tyrimas, be to, atliekamas moters tyrimas. Vyras gauna iðsamià klausimà.Dël naujø apsilankymø gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei tai reikalauja dabartinio dalyko, jis uþsako papildomà kursà.Toliau asmuo turi þinoti hormoninæ stimuliacijà. Ðio projekto tikslas - padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas nurodo ultragarsà ir eksperimentus, remdamasis ðiais rezultatais, nustato oocitø surinkimo in vitro apvaisinimui datà.Nurodytu laiku pacientas praneða klinikai. Anestezijoje jis gyvena apie 15 minuèiø. Partneris taip pat praneða klinikai, kad sperma bûtø dedama á specialiai paruoðtà vietà klinikoje.Laboratorijoje ðeði ið surinktø oocitø pridedami su sperma. Galiausiai susidaro embrionai.Træðtos oocitai dedami á inkubatoriø, kur jie turi palankias sàlygas augti.Vienas ar du embrionai gaminami træðimui ir jie yra paskleidþiami á gimdos ertmæ, kad jie galëtø ten lizdus.Pacientas po apvaisinimo turi vykti ramiai. Rekomenduojama tiek lytinio susilaikymo, tiek nëðtumo testai. Po 12 dienø pacientas, pasibaigus bandymams, pristato klinikà, kad nustatytø HCG lygá, kuris patvirtina nëðtumà.