Gesintuvai naudojami elektros arangai gesinti

Bandant uþgesinti gaisrus, daugelis þmoniø refleksyviai pasiekia vandená. Taip pat yra ryðkiausias tolygus gesinimo agentas. Taèiau ugniagesiai, prieðgaisrinës apsaugos specialistai, nepertraukiamai tai nepertraukia. Gesinimo medþiagos pasirinkimas reikalingas ið deganèios medþiagos.

https://t-dol.eu/lt/ TinedolTinedol - Geriausias pasirengimas kovojant su mikoze!

Putø gaisro gesinimasGesinimo putos puikiai tinka degiø skysèiø, tokiø kaip benzinas ar alkoholis, gaisrams. Putos negali bûti naudojamos deginti ðarminius metalus ar elektros árenginius ir viskà, kas reaguoja su vandeniu. Savo ruoþtu gesinimo milteliai yra plaèiausiai naudojami.Priklausomai nuo jø sudëties, gali bûti rekomenduojama gesinti beveik visas svarbias medþiagas. Gesinimo dujos, kuriø madingiausia yra anglies dioksidas, yra naudingos gesinant anglies ugná, koksà ir sierà, taip pat metalus, tokius kaip kalis, natris, kalcis, geleþis ir cinkas. Kita vertus, vanduo puikiai atitinka mûsø uþduotá, susijusià su deganèiomis organinëmis kietomis medþiagomis, pavyzdþiui, medienos, popieriaus, anglies ir ðiaudø árodymais.

Gesinimo gaisro gesinimas arba garaiPanaðus apdorojimas kaip vanduo turi garà kaip ugnies gesinimo medþiagà. Ðiø medþiagø deginimo atvejais galima naudoti. Pagrindinis skirtumas tarp garo ir vandens yra paskutinis vanduo, kurá galima naudoti bet kurioje vietoje, ir pora tik ramiuose apartamentuose, kuriø talpa ne didesnë kaip 500 kvadratiniø metrø. Didesniuose butuose garo veikimas yra neveiksmingas. Gerai gesinti gaisrus ne tik þinoti, kokias gesinimo medþiagas leidþiama naudoti naujoms medþiagoms, bet ir jø uþimamà vietà bei patekimà á ugnies regionà.