Fiskalinis spausdintuvas su skaitytuvu

Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio energijai kas antrus metus kiekvienas finansø kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi turëti bûtinà techninæ apþiûrà. Kasos aparato savininkas, kuris nevykdo ðios formos, yra baudþiamas. Pirmoji pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta pridurti, kad klientas yra atsakingas uþ perþiûros datà, jis turi nurodyti patikrinimo datà.Kà tikrina techninës prieþiûros specialistas?

Na, pavadinimas „techninë apþvalga“ finansiniø fondø tekste yra gana klaidinantis. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tikrinami ðie kasos komponentai, kurie yra atsakingi uþ apyvartos registravimà. Tarnautojas nenori ieðkoti gedimø, dël kuriø gali atsirasti visos kasos funkcionalumas, o að sutelkiu dëmesá tik á aukðèiau paminëtas dalis ir jø komponentus, kuriø klaidingas gyvenimas gali bûti naudingas neteisingai apskaièiuojant mokëtinà mokestá.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Norint perþiûrëti visà fiskaliná kasos registrà kartu su jûsø ðalimi, jis paprastai atsiskaito nuo 100 PLN iki 300 PLN.

http://lt.healthymode.eu/mibiomi-patches-gabaliukai-yra-patogus-ir-veiksmingas-budas-numesti-svorio/Mibiomi Patches gabaliukai yra patogus ir veiksmingas būdas numesti svorio

Kiek perþiûra yra?Perþiûra vyksta maþdaug valandà, daugiausia dvi valandas, priklausomai nuo centrinës aptarnavimo technikos dalies. Þinoma, mums nereikia iðgryninti pinigø á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad uþ ðià procedûrà atsakingi asmenys atvyktø á artimà ámonæ, kuri laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad perþiûrai atlikti gali tik techninës prieþiûros specialistas, kuris yra paslaugø literatûros dalis. Paskutinis diktuojamas dël to, kad visi techninës prieþiûros specialisto parengti veiksmai turi bûti pradëti eksploatuoti. Áraðai taip pat turi bûti matomi, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Màstymas apie ðá formalumà yra labai svarbus, nes ðios veiklos kursai nëra dideli, o techninës perþiûros trukmë trunka ilgai.