Fiskalinis spausdintuvas elzab mera

Elzab & nbsp; fiskaliniai spausdintuvai yra verslui naudojami patiekalai. Jie mato pajamas ið maþmeninës prekybos produktais. Naudojant ðá spausdintuvà, galiausiai pridedamas pajamø mokesèio ir PVM apmokëjimas. Norint naudoti ðá spausdintuvà, reikalingas patvirtinimas. Finansinis spausdintuvas negali dirbti be ryðio su kompiuteriu. Ði vertë skiriasi nuo kasos aparato. Jis mano, kad kompiuterio kvitus taip pat reikia uþregistruoti kompiuteryje.

Ðis spausdintuvas paprastai naudoja RS-232 ir USB jungtis. Spausdintuvui valdyti nereikia programos su patvirtinimu. Tai paprasta spausdintuvo gamintojo tinklalapyje. Ðiuo metu fiskaliniø spausdintuvø modeliai, turintys savo ðalyje patvirtinimà, naudojasi RS-232 prievadu kaip svarbus ryðiø prievadas. Prieðingai, USB prievadai yra sukonfigûruoti taip, kad jie bûtø atsakingi uþ virtualø nuosekløjá prievadà. Pardavëjai, kurie naudojasi fiskaliniu spausdintuvu, turi per daug fiskalinës ataskaitos. Ði ataskaita paraðyta nepakeistoje spausdintuvo fiskalinëje atmintyje. Fiskalinis spausdintuvas yra per daug uþduotis spausdinti fiskalines áplaukas tikintiesiems, taip pat ir kontrolës ritiniui. Ritiniø kopijos archyvuojamos. Pardavus produktà, klientas turi bûti pristatytas fiskalinis kvitas. Fiskaliniø ritiniø kopijas asmuo, parduodantis produktà, turi saugoti 5 metus. Taip pat galima saugoti þiniatinklio perspektyvomis spausdintø dokumentø kopijas kompiuteryje. Finansinis spausdintuvas yra gana paprasta naudoti. Spausdintuvo dëþutëje pateikiama informacija, kuri turi rodyti asmená, kaip já naudoti. Fiskaliniø spausdintuvø trûkumas yra tas, kad atspausdintos kvotos nëra geros formos, nes po trumpo laiko spausdintos raidës bus nuplaunamos. Kartu su Finansø ministro 2013 m. Kovo 14 d. Potvarkiu (Ástatymø leidinys, 363 punktas dël kasos aparatø bent kartà per dvejus metus bûtina atlikti fiskaliniø árenginiø techninius patikrinimus. PVM mokëtojai gali kreiptis dël mokesèiø mokëtojo mokesèiø lengvatos.