Fiskalinis kvitas ir saskaita faktura 2014

Vis daþniau parduodama kasos aparatai ir fiskaliniai spausdintuvai su elektronine kopija, o tai reiðkia, kad auga paskutinis vyriausybës modelis. Ið konkreèiø grynøjø pinigø priëmimo agentø gërimas yra tas, kuriame ji perduoda, að tiesiogiai gaunu mokesèiø pajamas. Tai tikrai sukuria tà patá, nes pagal reglamentus áplaukos buvo privalomos penkerius metus. Taèiau gërimas ið gerai þinomø kopijø iðsaugojimo bûdø suteikia jiems tradiciná popieriná popieriaus ritiná, o ðiuolaikinës priemonës leidþia elektroninius áraðus. Ar tikrai verta ásteigti kasos aparatà ar fiskaliná spausdintuvà su komentarais apie elektroniná duomenø laikmenà?

RepaHeelRepaHeel - Geriausia parama ðiurkðèiavimams, átrûkimams, sausoms ir kietoms kojoms!

Pareiga saugoti fiskaliniø áplaukø ir turimø metodø kopijasKiekvienas finansines lëðas gaunantis verslininkas yra atsakingas uþ fiskaliniø áplaukø kopijø saugojimà penkerius metus, o ði valstybë yra padalyta nuo metø, kuriais buvo atliktas mokëjimo terminas, pabaigos. Fiskalinës kontrolës metu gali bûti patikrinta, ar mokesèiø mokëtojas tinkamai priþiûri atsargines kopijas, nes iki penkeriø metø pabaigos auditorius gali papraðyti, kad jo kopijos bûtø pasirinktos bet kuriuo jo pasirinktu laiku. Paskutinës minutës klube labai svarbu rinktis pinigus. Ðiuo metu yra naudingi fiskaliniai árenginiai, kurie saugo finansiniø pajamø kopijas esamoje elektroninëje organizacijoje ir baltojoje knygoje.

Tradicinë áraðymo formaTradiciniø áraðø formø atveju kopijos áraðomos ant popieriaus ritinio. Jis grindþiamas tuo, kad atskirame grynøjø pinigø sàraðe atspausdinami áplaukø originalai, kurie klientams pateikiami baigus pirkimà, o papildomame sàraðe yra ðiø faktø kopijos. Iðsaugojus visà ritiná, jis turëtø bûti paimtas ir perkeliamas á ámonës archyvà.

Elektroninë kopijaSëkmingai modernius kasos aparatus ir fiskalinius spausdintuvus turime mechanizmà, kuriame yra tik vienas popieriaus ritinys ir elektroninë kvito kopija, kurios dëka gaunamos kvotos yra nukreipiamos á interneto duomenø struktûrà atminties þemëlapyje. Tokios svetainës talpa yra didelë ir yra gausu visà kasos naudojimo laikà.

Elektriniø kasos aparatø naudojimo privalumaiKasos aparatai, turintys elektroninæ finansiniø pajamø kopijà, yra daug populiaresni, nes jums nereikia keistis popieriaus ritiniais. Be to, ðie árenginiai yra daug lengvesni, nes jie yra árengti tik su konkreèiu spausdinimo mechanizmu ir paèiu ritiniu. Todël jie yra labai mobilûs, tai yra paðto mobiliojo kasos aparato atveju.Nukreipus prietaiso á ðià rûðá, iðnyksta visa popieriaus ritiniø krûva su atsarginëmis kopijomis. Be to, jûs neturite bijoti jø prarasti, nes jie neiðnyks arba nesulauþys, kai tai nëra tradiciniø popieriaus ritiniø atveju. Fiskalinës kontrolës metu daugiau dëmesio skiriama pelnui, kai tam tikram valdytojui trûksta atsarginiø bilietø ant popieriaus ritinio. Ðio tipo kasos aparatai leidþia sukurti bet koká atsarginiø kopijø skaièiø. Svarbu archyvuoti ðiuos svarbius duomenis apie naujus duomenø laikmenus, dël kuriø saugumo padëtis gerai auga.