Finansines programos chomikuj

„Comarch ERP Optima“ yra daug prieinama programa, paraðyta Lenkijoje maþesnëms ir didesnëms korporacijoms visose srityse. Integruotø sprendimø dëka, tai yra lengvai parinkta programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

Programa „Comarch ERP Optima“ jau naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið turtingø srièiø ir rinkos daliø, pavyzdþiui: prekyba pagalba, transportas, statyba, þemës ûkis, vieðasis administravimas, biudþeto ástaigos, medicinos pramonë, kultûros ástaigos ir advokatø kontoros. Optima programa turi tik teigiamø nuomoniø, ir èia yra keletas ið jø.

Cosmo Group Sp Z o.o. bendrovë, kuriai priklauso „NeoNail“ ámonë, yra pasaulinë kompanija, veikianti stiliaus ir nagø prieþiûros srityje. Pradþioje jo atsiradimas yra artimas vartotojams, jiems siûlant gilius ir modernius produktus. Naudodamiesi Comarch Optima programa savo pramonëje, jie teigia, kad visi sandoriai yra laimingesni.

„Printemps“ yra gerai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, apimantis pirmaujanèiø mados produktø, elegantiðkø prekiø ir stipriausiø kosmetikos gaminiø platinimà. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ parduotuvës „Comarch“ kompanijos rankose iðlaikë savo IT organizmo atstatymo uþduotá. „Comarch ERP Altum“ programinë áranga geriausiai tinka „Printemps“ ámonës poreikiams ir reikalavimams ir paprastai bus jos kûrimo etapuose.

„Kontri.pl“ pasiûlymas yra puikus asortimentas apatiniø drabuþiø ir drabuþiø bei trikotaþo. Naudojant „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø internetu teikiamos automatiniu bûdu, o tie patys asmenys, dalyvaujantys komandø gamyboje, yra sandëlio darbuotojai, fiziðkai rengiantys siunèiamus paketus.

„Imperial“ yra Italijos ámonë, siûlanti drabuþius mergaitëms ir klientams. Kartu su labai didele tinklo plëtra, bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø grandinës valdymà. Jie pasirinko „Comarch Optima“ programà.