Evakuacijos mardrutas mokykloje

Iðëjimo þenklas - tai evakuacijos iðëjimo durø, naudojamø visuose statybos darbø objektuose, nuoroda, kuri kartu su galiojanèiais teisës aktais buvo ápareigota tinkamai paþymëti iðëjimus, per kuriuos grësme ávyksta evakuacija (pvz., Gaisras.

Tokie poþymiai naudojami visur, kur mes dirbame su turtingesnëmis þmoniø bendruomenëmis, t. Y. Darbo vietose, biuruose, kultûros ir pramogø tikslais ir fiziniais tikslais, arba dideliais interesais. Á iðvaþiavimà, paþymëtà anglø kalba EXIT, jie daþnai veda ankstesnius judesius, rodanèius rodykles ir paþymëdami evakuavimo laiptus. Teisingas evakuacijos marðruto þenklinimas yra ypaè svarbus, kai norima taupyti þmoniø, kilusiø kaip grësmë, sveikatà ir ilgaamþiðkumà, didëjanèià viltá evakavimo sëkmei.

Þymëjimas „EXIT“ turi bûdingà þalià spalvà su baltu rëmeliu ir þenklu, kuris leidþia lengvai matyti evakuacijos metu net ir labai ilgame (20-25 m atstumu. Jis pagamintas ið spalvotos lipnios plëvelës, naudojant aukðtos kokybës klijus, kuri suteikia jai didelæ galià ir stiprumà pavojingomis sàlygomis arba ið PVC plokðtës, pritvirtintos dvipusëmis juostomis. Avarinio iðëjimo þenklas yra pritvirtintas prie namo sienos, daþniausiai virð durø, kuris yra iðëjimas ið vidaus ar pastato. Avariniam iðëjimui þymëti naudojama folija turi fotoliuminescencines savybes, dël kuriø ji ðvieèia naktimis, o tai leidþia efektyviai evakuoti net ir sunkiomis sàlygomis, susijusiomis su elektros energijos iðjungimu ar dideliu dûmu, kuris riboja matomumà.