Energijos taupymas

Kontrolës operacijos yra svarbus dalykas praktiðkai visose pramonës ðakose, daugelyje pastatø ar ámoniø. Jungikliø atjungikliai ir maitinimo jungikliai yra paprastø daugelio gamintojø pasiûlymas. Kiekvienas ið jø siekia, kad jo pasiûlytos sistemos bûtø labai sudëtingos ir suderintos su naujomis formomis.

https://duo-shampoo.eu/lt/

Svarbûs elektros srovës pertraukikliø privalumai neabejotinai yra maþas dydis, paprasta montavimo ir naudojimo procedûra, bet visø pirma labai aukðtas diapazonas, jei jums reikia papildomos árangos.

Efektyvumo jungiklis yra patiekalas, suvartojamas ten, kur galia pasiekia daug privalumø. Jos pagrindinë uþduotis - suteikti apsaugà kitiems elektros prietaisams nuo galimo perkrovimo ar sutrumpinimo. Ji taip pat taikoma tuo atveju, kai kontroliuojamas elektros statybos skirtumø pasiskirstymas.

Pagrindinis skirstytuvø skirstytuvas apima þemos átampos, vidutinës átampos ir aukðtos átampos grandinës pertraukiklius. Þemos átampos srovës pertraukikliø charakteristika yra darbinë átampa, maþesnë nei 1000V, o jø populiariausia forma yra kontaktai su iðjungimu. Vidutinës átampos maitinimo jungikliai paprastai suteikia 10 000 iðjungimø.

Kai kalbama apie aukðtos átampos jungiklius, jie atliekami dviejose technologijose: cisternoje ir gyvoje talpykloje. Ágyvendinimo metodas veikia uolienà kaip maitinimo jungiklá, taèiau vis dar dël jo mechaninio stiprumo. Srovës pertraukikliai, sukonstruoti sandariklio talpykloje, yra akivaizdþiai didesnë jëga, kartu su iðskirtinai dideliu grandinës pertraukiklio stabilumu. Aukðtos átampos grandinës pertraukikliai paprastai yra padalyti ið terpës, naudojamos lankui gesinti, tipo.