Elektros instaliacija palepeje

Elektros instaliacija yra sunkus organizmas, kuriame viskas turi dirbti kartu. Jei pats elementas nepavyksta, jis gali pasiekti visà nelaimæ. Daþniausiai jis jungia didelá elektros smûgá arba gaisrà, kuriame þmonës vis dar gali mirti. Ir elektros árenginiams, kuriuos turite priþiûrëti, reguliariai tikrinkite kvalifikuotus elektrikus ir reguliariai nustatykite visus defektus.

Saugumo poþymiø pasirinkimas yra svarbiausias tarp visø elektros árenginiø. Su ðiuo strateginiu veiksniu jis gali norëti savo veiksmø ar sveikatos. Turëtø bûti uþtikrintas puslapiø saugumas. Ið pagrindinio saugiklio daroma prielaida, kad turi bûti naudojama vardinë srovë, kurià elektrinë turi naudoti pasiraðydama elektros tiekimo sutartá. Jis yra sujungtas, kad bûtø dar blogiau gauti didesnæ dabartinæ priemonæ nei paskutinë sutartis. Tokiu atveju bûtø prapuèiami elektros laidai prieðais mûsø butà ar darbo biurà.Toliau mes turime elektros skaitiklá ir norëdami ájungti pagrindiná skirstomàjá skydà. Skirstomieji árenginiai yra elektros instaliacijos pagrindas. Kiekviena grandinë yra jos kilmës. Visi yra apdrausti tinkamu saugikliu, kurio vardinë srovë yra nustatyta. Apsaugos pasirinkimas turi bûti atliekamas profesionalus elektrikas, kuris atliks mûsø elektros instaliacijos projektà prieð tai. Ðiuo metu bus pristatyta, kiek grandiniø ji traktuoja, kà jie aprûpina ir kokie judesiai jose. Tai labai svarbu, nes tai priklauso nuo pasirinkto laidø skerspjûvio ir dël to saugiklio, atitinkanèio atitinkamà vardinæ srovæ. Taip pat tiesa, kad naudojamas vadinamasis apsaugos priemoniø selektyvumas, kad trumpojo jungimo atveju bus iðjungtas tik tam tikro regiono saugiklis, o ne pagrindinë apsauga, kuri nutrauktø energijos tiekimà bet kuriam namui.