Elektrinis pjaustytuvas

Sûrio pjaustytuvas yra maitinimo árenginys, naudojamas tiek restoranø gamyklose, tiek ir parduotuvëse. Ámoniø grupëse jie perka sûrio ir ðalto mësos pjaustymo prietaisà. Taèiau reikia nepamirðti, kad sûrio pjaustytuvas turi turëti teflono mentæ, kad bûtø iðvengta sûrio prilipimo prie peilio.

Kur mes susitiksime su pjaustytuvu?Skrudintuvai, naudojami gastronomijos akimirkose, pvz., Restoranuose, maitinimo ámonëse ir kolektyvinëse mitybos ástaigose, yra daug efektyvesni uþ árenginius, skirtus veiklai versle, kur jie retai naudojami siekiant sumaþinti maþesná prekiø skaièiø. Tai yra prekybos centrai, kuriuose sûriai supjaustomi ne tik kliento lûkesèiams, bet ir parduodami savitarnos skyriuose.

Sûrio pjaustyklësSûrio pjaustytuvas turëtø uþtikrinti darbo paprastumà ir efektyvumà dël aðtriø peiliø ir leisti pjauti gabalus, per kuriuos paruoðtos grieþinëliai orientuojasi á tam tikrà vietà. Jei supjaustytas produktas bus susietas su tolesniu pardavimo projektu, galime nustatyti skilteliø kieká, kurá suteiks patiekalas. Taigi yra galimybë turëti automatinius patiekalus. Produkto galas ir mes galime patogiai nupjauti naudojant ðiam tikslui skirtà slëgio dangtelá. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenø matmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Ypaè svarbu uþtikrinti naudotojo darbo saugà ir iðvengti perkrovos darbuotojui, kad nebûtø pernelyg ilgas nuovargis, kurá sukelia ilgas prietaiso veikimo laikas.Sûrio pjaustytuvus daugiausia sukelia aliuminio elementai, kurie yra susijæ su anoduoto aliuminio maisto produktais ir laku ið lakuoto aliuminio. Dël ðios prieþasties jie yra lengvesni, bet vis tiek suteikia naudotojui stabilumo darbo metu.