Dvarumo palaikymas savivaldybese

Jei esate aktyvus, pagal paþástamà ðeimà, jûs þinote, kaip sunku ir kiek pastangø ji kainuoja, kad augalas bûtø tvarkingas. Dienos dulkiø valymas, klausimas apie tinkamà oro drëgnumà, ty þiedadulkiø surinkimà ið grindø. Tikriausiai vietoj dulkiø siurblio, kuris turëtø bûti paðalintas ið kambario á taikà ir prisijungti prie buto (o kartais kabelis yra per trumpas!, Verta investuoti á pagrindinius dulkiø siurblius, kurie yra árengti stoge ir veikia kaip visø ðiø trijø prietaisø visuma.

Ðis prietaiso modelis ágyja aukðtesná ir aukðtesná prekës þenklà vidaus rinkoje. Vakuuminë ðildymo sistema yra árenginys, kuris sustoja mûsø namø ribose ir yra paruoðtas prijungiant já prie specialaus ilgo vamzdþio lizdo. Ásiurbimo sistema per kanalus, esanèius sienose, perkelia neðvarumus á centriná árenginá, ty dulkiø siurblá. Ne pastatas paðalina neðvarumus ir orà.

Mums nereikia nerimauti, kad atsitiktinai èiulpdami didesnius daiktus, mes juos prarandame amþinai. Sistemoje yra daiktø, esanèiø talpykloje, kuri nëra atliekama pagal tam tikrà filtrà.

Ðio modelio, kuris palengvina valymà, montavimas neturi vykti per organizuotà namà. Namuose, kurie jau yra pastatyti, montavimo metu naudojami palëpëje ar montavimo ortakiuose.

Naudojant tokià árangà, mes didiname jûsø buto vertæ, ne tik su patogumais, kurie taupo laikà. Tai yra patrauklus produktas alergiðkiems þmonëms. Centriniai dulkiø siurbliai leidþia atsikratyti daugelio erkiø ir naujø þiedadulkiø, kurie yra alergijø prieþastis. Oras bute yra ðviesesnis ir apyvarta didëja.