Dulkio idtraukimas

Ðiame sektoriuje yra daug sprendimø, kurie turëtø atitikti specialias gaires. Tai uþtikrins gerà ir estetiná veiksmà. Atskyrimo bûdas yra gërimas tarp tokiø sprendimø. Jis ieðko likimo pramonës ðakose, kuriose jis prisistato kurti su kitokiu apdulkinimo bûdu. Labai svarbu tinkamai planuoti ðá planà, nes gedimas ir gedimas gali sukelti labai sunkias pasekmes.

Kur naudojama dulkiø iðtraukimo sistema?Tada, visø pirma, yra pramonës ðakø, kuriose gamybos metu susidaro dulkës. Pavyzdþiui, gali bûti medienos ar metalo apdirbimas, taip pat gastronomijos ar farmacijos produkcija. Ádomu, kodël komanda renkasi ðià dulkes. Kodël gi ne tik laukti jo, kol jis dingo? Yra nedaug kilmës. Pirmiausia ji turëjo bûti sprogi ir degi. Tai gali bûti perdëta, taèiau verta paminëti jûsø patirtá naudojant ðá metodà. Iðlieti miltai virð ugnies gali labai lengvai sudeginti ugnies rutulá. Tokia pat dozë yra didelë. Reikia suprasti, kad jei tokia bendra ir tariamai saugi medþiaga gali bûti pagrindinë grësmë, tai kà gali padaryti kiti reagentai. Be to, taip pat atsiþvelgsime á þmoniø, uþpildytø gamybà, darbo sàlygas. Tai, kad jiems reikës dulkëtoje aplinkoje, greièiausiai sumaþins jø efektyvumà. Ne be reikðmës yra þmoniø, kurie daþnai jautrûs ákvëpus, kenksmingoms dulkëms, sveikata. Maþi ore esantys elementai taip pat prisimena neigiamà spaudimà daugelio maðinø gamybai.

Dulkiø iðtraukimas pagal ATEX direktyvàDël ðiø pavojø tokios sistemos turi atitikti atitinkamus ATEX direktyvos reikalavimus. Laikantis ðiø principø, dulkiø ðalinimo sistema garantuoja tinkamà veikimà. Siekiant uþtikrinti árenginio apsaugà nuo sprogimo, jos svarbios problemos yra nustatomos ir veikia jø apsaugai. Ðiame plane turëtumëte pasirinkti tinkamas medþiagas visiems árenginiams. Kitas antistatiniø sistemø, tinkamos árangos ir matavimo árangos bûdas yra geros dulkiø ðalinimo sistemos sàlygos.Atex dulkiø iðtraukimas arba dulkiø iðtraukimas kartu su ATEX patarimais uþtikrina geriausià apsaugà nuo sprogimo árenginyje. Atminkite, kad saugumas yra pats svarbiausias, o sistemos, kurios garantuoja, kad jûs privalote gyventi geriausia forma.