Dukuoti plaukus internete

Mano pusbrolis mëgsta þaisti su plaukais, galite uþtrukti jai valandas ir ðukuoti bei paraðyti. Tuo paèiu metu ji yra tinkamai átraukta, kad jei ji nori, kad ji atrodytø tobula, ji gali padaryti vienà pynæ kelis kartus, o visà laikà pervaþiuoti plaukus, arba juos suspausti. Að tikrai trokðtuu mokyklø pasirodymus ir juos organizuoju. Taèiau jos, kaip princesës Jokerio, vaidmuo yra originalus ir reikalauja tobulos ðukuosenos ir suknelës. Pradþioje, mano mama sujaudino jà keliais nerijos su juosta. Tada ðis graþus vienuolika metø sakë ne, ne, ir dar kartà ne. Að atrodysiu graþiau garbanotais plaukais ... taip prasidëjo. Pusë valandos filmavimo ir modeliavimo. Ji atrodë graþi kaip didelë karalienë. Taigi tik todël ji susieta su sugedusiomis merginomis gana greitai pakeitë savo mintis. Nereikia tikëtis, kad nuo gamybos pradþios buvo beveik dvi valandos. Netikëtai ... visiðkai pasikeitë nuomonë, o savo kalboje dar kelios buvo tokios: „Nieeee, man nepatinka, að nieko nepamenu kaip princesë, kas yra aukðta jos tarnaitë“. Ji iðrado naujà ðukuosenà, uþfiksavo plaukus á uþpildytà kokà. Kadangi, kaip sakë aukðèiau, mes dabar esame ávykis, iðtaisantis savo plaukus, tada jis visiðkai nuëjo. Jos motina ið kitos pusës ir kita per dvideðimt minuèiø norëjo.

Að rekomenduoju „bubu-store“ plaukø áraðus