Dubois koszalin sekretoriatas

Sekretoriatas yra beveik prekës þenkle ir institucijoje, nes jos dëka yra priimtinas tinkamas dokumentø, reikalingø visai organizacijai valdyti, apyvarta. Sekretoriato veikimas turi bûti tiksliai suderintas su ðiuolaikinëmis ryðio formomis, taip pat turi atitikti auganèius reikalavimus, susijusius su veiksmingu ir aukðtu informacijos srautu.

Sekretoriui internetinë programa yra pati tinkamiausia iðeitis, nes ji þymiai padidina knygos efektyvumà su faktais. Speciali programinë áranga sekretoriatui gali naudoti keletà funkcijø, kurias verta paminëti:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos áraðai (gaunami ir iðeinantys,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su galimybe kreiptis á vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• laiðkø ir dokumentø raðtai.Programà turintis asmuo, atsakingas uþ sekretoriato darbà, visø pirma siûlo labai tvirtà kiekvieno dokumento ir visos korespondencijos suradimà, nes tvarkingi registrai su automatine paieðkos funkcija. Programos dëka patobulintas vidaus dokumentø judëjimas, kuris neabejotinai yra svarbi didelës apimties ámonëms ir dideliam darbuotojø skaièiui. Dokumentø kûrimas ir didelës korespondencijos siuntimas taip pat nustoja bûti tema. Ði daugiafunkcinë priemonë gali bûti átraukta á kiekvieno asmens asmeninius poreikius ir sekretoriato veiklos stiliø. Ir, svarbiausia, dëka elektroninio dokumentø saugojimo, galite þymiai sumaþinti kompanijoje naudojamo popieriaus kieká ir riðikliø kieká.