Drabuthio gamintojas yywiec

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo baigtas maþiausias elementas ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai lenkiðkus ir ðvelnius audinius su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Didþiausià susirûpinimà mûsø þurnalistai susirûpinome erdviais, spalvingais makiaþo sijonais, kurie buvo nukreipti á nërimo kainas. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas daugiausia paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Paskutinio aukciono pajamos bus paskirstytos jûsø naðlaièiø namams. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius labdaros veiksmus ir visa tai. Jos savininkai pakartotinai paskelbë savo medþiagas pardavimui, o kai aukciono objektas buvo netgi paèiø gamyklø vizitas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija vyks parduotuvëse tik geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø vieði, iðskyrus stacionarias parduotuves.Savo drabuþiø vertæ turi vienas didþiausiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Kiekviename pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant geriausius siuvëjus, siuvëjus ir dizainerius. Kiekvienà kartà ði bendrovë raðo kolekcijas tik su gerais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad net prieð atidarant parduotuvæ tie, kurie jau yra anksti ryte, stato ilgas eiles. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Dabartiniø institucijø vaisiai daugelá metø labai svarbûs tarp klientø, taip pat dirvoþemyje, kada ir uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga nekalbëti apie tai, kà ji pasiekë, ir patvirtina, kad produktai yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecine