Dozatorius 125

Specialus tikslingas dozatorius yra dulkiø, taip pat ir biriø medþiagø surinkimas. Nagrinëjamos medþiagos, be kitø dalykø, yra parinktos ið filtrø, dulkiø surinkëjø ar silosø. Mobilusis dozatorius turi labai sandarø indà. Tai veikia tankams, kurie veikia visiðkai nepriklausomai nuo atmosferos slëgio. Tiksliniai dozatoriai turi bûti pagaminti ið nerûdijanèio plieno. Jø forma nëra sudëtinga, nes aptariamas prietaisas yra laikomas kûno, rotoriaus ir pavaros.

Paprasta konstrukcija leidþia paskutiná, kad techninës prieþiûros darbai bûtø minimalûs. Nagrinëjamø árankiø naudojimas yra beveik be problemø. Pagrindiniai specialiøjø dalytuvø bruoþai visø pirma yra tai, kad jie leidþia itin sandariai uþdaryti dulkiø konteinerá. Be to, árenginys leis atskirti árenginá ir, be to, labai stiprià medþiagos dozæ.Apraðytø làsteliø dozatoriø naudojimas yra labai platus. Èia, be kita ko, galima kalbëti apie chemijos pramonæ, kur tiksliai pagaminti dozatoriai naudojami milteliø ir milteliø pavidalu. Taèiau medienos pramonëje galutiniai tiektuvai yra susijæ su droþliø, pjuvenø ir dulkiø surinkimu. Maisto pramonës tiksliniai dozatoriai suteikia galimybæ dozuoti granuliuotus, susmulkintus ir dulkëtus produktus. Kitas mobiliøjø árenginiø naudojimas bus perkamas naudoti, be kita ko, kaip maiðø filtrai, ciklonai ir silosai.Korinio dozatoriaus veikimas nëra sunkus. Srauto medþiaga, nukritusi ið rezervuaro per iðleidimo angà, perkeliama ið rotoriaus menteliø á iðëjimo angos judëjimà.Atsiþvelgiant á tai, kad rinkoje yra daug tipø ir metodø, jø naudojimas yra galingas ir skirtas daugeliui uþduoèiø.