Diuolaikine kompanija sp z oo krs

„Comarch“ vietos rinkoje yra 23 metus. Per paskutiná þingsná kompanija tapo lyderë naujø technologijø srityje ir daro spaudimà IT sistemoms. Toks ilgas laikas rinkoje leido patobulinti bûdus ir atneðti pasaulio laimëjimus ne tik telekomunikacijose, bet ir draudimo, prekybos, socialinio administravimo ir susijusiose srityse.

Pratimai ir profesionalus aptarnavimas„Comarch Optima“ kainoraðtis sukurtas taip, kad suteiktø galimybæ pasinaudoti tiek vidutinëmis, tiek iðorinëmis ámonëmis. Bendrovë siûlo internetiná mokymà, kurio dëka þmonës suþinos apie efektyvius turto bûdus tarp paslaugø. Jei reikia, bendrovë siûlo patikimo specialisto technikos paslaugas, kuri bus nukreipta á konfidencialumo ir visø vartotojø apsaugos ástatymø laikymosi problemà.

pasiûlymasTarp „Comarch“ prekës þenklo produktø jûs gaunate visà programinæ árangà, reikalingà saugiai tapti kompanija ar kompanija. Siûloma antivirusinë programa, kuri gali bûti laisvai modifikuojama dël glaudþiø ir átartinø failø ir interneto svetainiø, todël baimë dël duomenø vagystës ar pagrindiniø þiniø nutekëjimo - dabar yra praeityje! Daþniausiai vartojamø pakuoèiø gërimai yra mokesèiø konsultantams skirti gërimai, jie padës tvarkyti sàskaitas faktûras, apskaitos ir mokesèiø knygas ir, svarbiausia, leis laisvai tvarkyti apskaitos ámonæ su aiðkia sàsaja ir keièiamomis funkcijomis.

Informacijos atkûrimasSëkmingai praradus svarbià IT informacijà, klientai turi galimybæ pasiûlyti failø atsarginæ kopijà, ty „Comarch SA“ ekspertai sugràþina net ir labai sugadintà árangà, pvz., Gaisro ar uþtvindytø gaminiø.

„Comarch Optima“ yra ypaè svarbus ámoniø aptarnavimo bûdas savo ðalyje. Lenkijos aikðtëje nuolatiniø klientø skaièius virðijo 60 000 jaunø ir maþø ámoniø!