Direktyva 81 eu

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis susideda ið duomenø produktø á knygà atstumais, kuriems kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie naudojami ne tik saugai, bet ir sveikatos apsaugai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Nagrinëjamo norminio akto nuostatø esme, saugos lygis ir su paskutiniuoju susijæ, visi vertinimo procesai yra lemiami priklausomai nuo grësmës aplinkai, kurioje bus atliekama speciali áranga.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, kad galëtø bûti eksploatuojami ðalia potencialiai sprogios aplinkos. Taèiau kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo tikimybë.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á pajëgas. Jis yra du ið jø. Pirmajame skyriuje yra árenginiø, kuriuos galima rasti kasyklos poþemyje ir ant pavirðiø, kuriems gali kilti metano sprogimo pavojus. Antroji grupë naudojama árenginiams, pritaikomiems jø paèiø vietose ir kuriems gali kilti grësmë sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai visoms prietaisams, kurie þaidþia metano / anglies dulkiø sprogioje aplinkoje. Taèiau dar svarbesnius reikalavimus galima lengvai rasti suderintose sutartyse.

Paþymëtina, kad prietaisai, patvirtinti skaitymui sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþinamas uþ þenklo, kuris turëtø bûti aiðkus, matomas, nuolatinis ir paprastas.

Notifikuojanèioji ástaiga nagrinëja visà kontrolës ástaigà ar individualø tiekimà, siekdama uþtikrinti, kad bûtø laikomasi teisingø modeliø ir direktyvos lûkesèiø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.